WZORY PODAŃ / APPLICATIONS

Uwaga: w związku z wejściem w życie Zarządzenia 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, podania proszę przesyłać pocztą elektroniczną (skan) na adres Dziekanatu.  Nie ma obowiązku składania podań w formie tradycyjnej.

1 Uznanie (przepisanie) ocen

2 Zmiana promotora / Request for changing the supervisor

3 IOS – zaliczanie przedmiotów w formie eksternistycznej / Request for the individual organisation of studies (IOS) – passing courses in an extramural form

5 Wpis na wyższy semestr z dopuszczalnym deficytem punktowym / Request for registering as a student of a higher semester with a permissible ects deficit

6 Przedłużenie sesji egzaminacyjnej / Request for extending the examination session period

7 Powtarzanie przedmiotów / Request for retaking courses

8 Przeniesienie z innej uczelni / Request for transferring from another higher school to the University of Wrocław

9 Przywrócenie na listę studentow po skreśleniu / Request for reinstating to the student list after removal

10 Wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego / Request for re-admitting to studies in order to take the diploma examination

11 Rozłożenie na raty opłat za powtarzanie przedmiotów / Request for granting the possibility to pay for retaking courses in instalments

12 Wniosek o zwolnienie z opłat za powtarzanie przedmiotów / Request for exemption from payments for retaking courses

13 Wniosek o zwolnienie z opłat za kształcenie / Request for exemption from payments for education

14 Udzielenie urlopu dziekańskiego / Request for granting the Dean’s leave

15 Udzielenie wstecznego urlopu dziekańskiego / Request for granting the retroactive Dean’s leave

16 Reaktywacja na studia / Request for re-admitting to studies

17 Rezygnacja ze studiów / Resignation from studies

18 Kształcenie modułowe nauczycieli / Request for module education preparing for the teacher’s profession

19 Transcript of records request

20 Oświadczenie o prawach autorskich / Copyright declaration

23 Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów na UWr. / Request for issuing an additional copy of the diploma of completing studies at the University of Wrocław and the diploma supplement in the English language

23a Additional copy of diploma

24 Wniosek o zlożenie niestandardowej pracy dyplomowej / Request for submitting a diploma thesis of a nonstandard size

25 ERASMUS Rozliczenie roczne / Request for the yearly account of ECTS credits after ERASMUS+ mobility

26 ERASMUS Tryb eksternistyczny / Request for the extramural mode of validating courses

27 Zdalne zaliczenie/egzamin/egzamin dyplomowy / Request for an online examination/course final examination/diploma examination

27a Online examination

28 Dziennik praktyk

29 Karta obiegowa / Clearance slip

Regulamin LAN

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize