DYPLOMOWANIE

Komunikat nr 4/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Komunikat nr 5/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z 24 maja 2022 r.  w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA)

Dostęp do systemu APD:
https://apd.uni.wroc.pl
Login i hasło: jak w USOSweb

PRZY ODBIORZE DYPLOMU niezbędna jest rozliczona karta zobowiązań studenta (zobowiązań bibliotecznych), legitymacja studencka oraz dowód osobisty

Uchwała nr 118/2021 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Komunikat nr 9/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie terminów egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym

Resolution no. 118/2021 of the Council of the Faculty of Letters of the University of Wrocław of 21 September 2021 on the detailed conditions of completing first-cycle and second-cycle studies as well as diploma theses and diploma examinations at the Faculty of Letters of the University of Wrocław

Zarządzenie nr 100/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania

ZARZĄDZENIE Nr 112/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych

ORDINANCE No. 112/2022 of the Rector of the University of Wrocław of 12 May 2022 on the Diploma Procedure, checking diploma theses in the anti-plagiarism system, archiving diploma theses using the Archive of Diploma Theses (APD) system and submitting theses to the Repository of written diploma theses

Komunikat nr 5/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej na Wydziale Filologicznym UWr w terminie od 1 czerwca do 31 października 2021 r.

Announcement no. 5/2021 of the Dean of the Faculty of Letters of the University of Wrocław of 28 April 2021 on the manner of administering diploma examinations in the remote form at the Faculty of Letters of the University of Wrocław from 1 June 2021 to 31 October 2021

Komunikat nr 4/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA)

Announcement no. 4/2021 of the Dean of the Faculty of Letters of the University of Wrocław of 28 April 2021 on the procedure of verifying diploma theses in the Uniform Antiplagiarism System (Jednolity System Antyplagiatowy)

Załącznik nr 4 do Komunikatu nr 3/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr – wersja edytowalna do pobrania.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).