Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo

Zaproszenie na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo, które odbędzie się 14 stycznia 2020 r., o godz. 11.15 w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:

– przyjęcie porządku obrad

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dn. 10. 12. 2019 r.
2. Komunikaty Przewodniczącego
– ref. Przewodniczący.
3. Sprawa ankiet ewaluacyjnych pracowników
– ref. prof. Justyna Ziarkowska.
4. Sprawa powołania zespołu doradczo-publikacyjnego
– ref. prof. Ewa Grzęda.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie otworzyli przewodu doktorskiego w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
– ref. prof. Ewa Grzęda.
6. Sprawa kryteriów oceny i zatrudniania nauczycieli akademickich
– ref. prof. Justyna Łukaszewicz
7. Wolne wnioski

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).