RYNEK PRACY / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: PRACA – BIZNES – KARIERA

Zajęcia z przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” będą realizowane w semestrze letnim 2020/2021 wyłącznie w trybie online.

W maju, na stronie wydziału, udostępnione zostaną nagrane wykłady oraz inne materiały e-learningowe. Studenci zapoznają się z materiałem samodzielnie. Na początku czerwca zostanie przeprowadzone zaliczenie z przedmiotu w formie testu online.

Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera będą udostępniane na stronie Wydziały Filologicznego (http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/) oraz na stronach poszczególnych instytutów.

Informacja dotycząca zapisów na przedmiot

– Studenci I roku studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych

Weryfikacja przedmiotów na kontach USOSweb do dnia 17.05.2021 r. W przypadku braku zapisu na przedmiot „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” – proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (21.05.2021 r.)

– Studenci II roku studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych

W sprawach związanych z ponownym zaliczaniem tj. dopisaniem do grup, podpięciem przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” – proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (21.05.2021 r.)

Informacja dotycząca przepisywania ocen

W celu przepisania oceny przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” proszę przesłać poniższe dokumenty na adres: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (21.05.2021 r.) – wypełnione podanie o uznanie (przepisania) oceny, które jest dostępne na stronie Wydziału Filologicznego
http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/
– kartę przebiegu studiów (wygenerowana z USOSa), która wskazuje na zaliczenie przedmiotu z zakresu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera”
– sylabus zaliczonego wcześniej przedmiotu z „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera”


ENTREPRENEURIAL SKILLS: WORK – BUSINESS – CAEREER

The “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course in the 2020/2021 spring semester will be conducted online only.

In May, on the department’s homepage, recorded lectures and other e-learning resources will be uploaded. The students will familiarize themselves with the materials independently. At the beginning of June the final exams of the course will take place in the form of an online test.

The details concerning the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course will be published on the Faculty of Letter’s website (http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/), as well as the website of the specific institutes.

Information related to class registration

–  first year MA students, full-time and part-time studies

Verification of the classes in your USOSweb accounts will take place until the 17.05.2021. In case of you are not registered for the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course – please get in touch with Mrs. Beata Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl within the deadline (21.05.2021)

– second year MA students, full-time and part-time studies

In matters related to retaking the course, meaning getting added to groups, linking the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course in your account – please get in touch with Mrs. Beata Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl within the deadline (21.05.2021) 

Information related to transferring credit

In order to transfer credit from the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course, please send the following documents to: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl within the deadline (21.05.2021) 

– a filled-out copy of the credit recognition (transfer) application, which is available on the Faculty of Letter’s website

– student course record (generated in USOS), which indicates that the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course has been passed

– the syllabus of the previously passed “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course


Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotu „Rynek pracy”

Materiały znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem.
https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patrycja_rozbicka_uwr_edu_pl/El9aa32XTOdFv1TRSUyI4W8BcLMSw-F0vDhIMchHHAwmtA?e=coJutP

W celu uzyskania dostępu do materiałów należy postępować zgodnie z pojawiającymi się na stronie komunikatami, tzn. zalogować się przy pomocy adresu mailowego w domenie uwr.edu.pl

W folderze znajdują się cztery ogólne wykłady, które obowiązują wszystkich z Państwa.

• Wykład 1_Prawna ochrona pracy, praktyk i staży zawodowych
• Wykład 2_Zarządzanie komunikacją w projektach
• Wykład 3_Stres. Nie taki diabeł straszny, jak go malują – czyli wszystko, co powinniście wiedzieć o stresie
• Wykład 4_Korporacyjny rynek pracy

Dodatkowo każdemu obszarowi kierunkowemu dedykowany jest jeden specjalistyczny wykład:

• Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – Wykład 5_Bibliotekoznawca na rynku pracy
• Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Wykład 6_Rynek pracy branży kreatywnej
• Instytuty Filologiczne – Wykład 7_Tłumacz na rynku pracy (dostępny od 10.01.2021)

Uwaga! W niektórych przypadkach wykłady należy ściągnąć na dysk, aby otworzyć prezentację wraz z dźwiękiem (może się tak wydarzyć w przypadku wykładu 1 i 2).

Informacja w sprawie zapisów na przedmiot
Studenci III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
W sprawach związanych z ponownym zaliczaniem tj., dopisaniem do grup, podpięciem przedmiotu „Rynek pracy” – proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2021 r.

Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Weryfikacja przedmiotów na kontach USOSweb do dnia 8.01.2021 r. W przypadku braku zapisu na przedmiot „Rynek pacy” proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2021 r.

Informacja dotycząca przepisywania ocen
W celu przepisania oceny proszę przesłać poniższe dokumenty na adres: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

– wypełnione podanie o uznanie (przepisania) oceny, które jest dostępne na stronie Wydziału Filologicznego
http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/
– kartę przebiegu studiów (wygenerowana z USOSa), która wskazuje na zaliczenie przedmiotu z zakresu rynku pracy
– sylabus zaliczonego wcześniej przedmiotu z zakresu rynku pracy

W razie pytań dotyczących treści wykładów lub problemów z uzyskaniem dostępu do materiałów proszę o kontakt mailowy: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

Zaliczenie z przedmiotu „Rynek pracy” odbędzie się w formie testu online, który zostanie Państwu udostępniony przez instytutowych koordynatorów przedmiotu. Pytania do testu będą dotyczyły wyłącznie wykładów ogólnych (czyli od 1 do 4) i będą miały formę pytań zamkniętych. Test zaliczeniowy będzie dostępny 23.01 od godziny 10.00 do 24.01. do godziny 20.00. 

Zmiana terminu testu zaliczeniowego jest spowodowana Komunikatem nr 16/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 7 XII 2020r. w sprawie zmian w terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do USOS w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 

 

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize