RYNEK PRACY / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: PRACA – BIZNES – KARIERA

Szanowni Państwo,

w celu uzyskania dostępu do testu zaliczeniowego z przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” należy użyć poniższego linku.

https://forms.office.com/r/AaXzCB0pcF

Test zawiera 18 pytań zamkniętych – po 3 pytania dotyczące każdego z wykładów.
Zaliczenie z przedmiotu odbędzie się w dniach 5.06-06.06. Test będzie dostępny przez całe dwa dni i można do niego podejść o dowolnej godzinie w wymienionych powyżej dniach. Do testu można podejść wyłącznie raz.

Punktacja:
17-18 punktów – bardzo dobry (5,0)
15-16 punktów – dobry plus (4,5)
13-14 punktów – dobry (4,0)
11-12 punktów – dostateczny plus (3,5)
9-10 punktów – dostateczny (3,0)
*wynik poniżej 9 punktów oznacza niezaliczenie testu


Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera”

W celu uzyskania dostępu do materiałów należy użyć poniższego linku, gdzie znajdują się wszystkie materiały.

https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patrycja_rozbicka_uwr_edu_pl/ErmJvO-Lm-ZDjPRYAg8VnB0BsXO9ZQmps5fIqNmWAUNuNA?e=AeXtbj

W folderze znajdują się wykłady, które obowiązują wszystkich z Państwa.

Wykład 1_Prawna ochrona pracy, praktyk i staży zawodowych

Wykład 2_Zarządzanie komunikacją w projektach

Wykład 3_Stres. Nie taki diabeł straszny, jak go malują – czyli wszystko, co powinniście wiedzieć o stresie

Wykład 4_ Rynek pracy_pierwsza praca

Wykład 5_Wolne strzelectwo XXI w. – kilka słów o byciu freelancerem

Wykład 6_ Rynek pracy perspektywa wrocławska i korporacyjna

Zaliczenie z przedmiotu odbędzie się w dniach 5.06-06.06. Test będzie dostępny przez całe dwa dni i można do niego podejść o dowolnej godzinie w wymienionych powyżej dniach. Do testu można podejść wyłącznie raz. Szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia zostaną Państwu przesłane pod koniec maja.


Dear Students,
In order to gain access to the final test in „Entrepreneurship. Work, business, career” course, please use the link below.

https://forms.office.com/r/jVRCnkGsdU

The test consists of 18 closed questions – 3 questions for each of the lectures.
Completion of the course will be held on 5.06-06.06. The test will be available for two full days and can be taken at any time on the days mentioned above. You can only take the test once.

Scoring system:
17-18 credits – 5,0
15-16 credits – 4,5
13-14 credits – 4,0
11-12 credits – 3,5
9-10 credits – 3,0
*a result below 9 points means failure of the test


Dear Students,

We invite you to read the materials on the subject „Entrepreneurship. Work, business, career”

In order to gain access to the materials, please use the link below, where you can find all the materials.

https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patrycja_rozbicka_uwr_edu_pl/EtPjlLWYwRVLgitt1vtZn7sBAjbfVf3goX7S7K7OuXLURg?e=tK6Whs

Lecture 1_ Labor law presentation

Lecture 2_The principles of communication in the project

Lecture 3_ The stress myth – the devil is not so black as he is painted! Everything you need to know about stress

Lecture 4_ Labour market. Starting a new job

Lecture 5_ Concerning freelancing

Lecture 6_ Labour market from the perspective of Wrocław and corporate environment

Completion of the course will be held on 5.06-06.06. The test will be available for two full days and can be taken at any time on the days mentioned above. You can only take the test once. Detailed information about final test will be sent to you at the end of May.


Zajęcia z przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” będą realizowane w semestrze letnim 2020/2021 wyłącznie w trybie online.

W maju, na stronie wydziału, udostępnione zostaną nagrane wykłady oraz inne materiały e-learningowe. Studenci zapoznają się z materiałem samodzielnie. Na początku czerwca zostanie przeprowadzone zaliczenie z przedmiotu w formie testu online.

Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera będą udostępniane na stronie Wydziały Filologicznego (http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/) oraz na stronach poszczególnych instytutów.

Informacja dotycząca zapisów na przedmiot

– Studenci I roku studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych

Weryfikacja przedmiotów na kontach USOSweb do dnia 17.05.2021 r. W przypadku braku zapisu na przedmiot „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” – proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (21.05.2021 r.)

– Studenci II roku studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych

W sprawach związanych z ponownym zaliczaniem tj. dopisaniem do grup, podpięciem przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” – proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (21.05.2021 r.)

Informacja dotycząca przepisywania ocen

W celu przepisania oceny przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” proszę przesłać poniższe dokumenty na adres: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (21.05.2021 r.) – wypełnione podanie o uznanie (przepisania) oceny, które jest dostępne na stronie Wydziału Filologicznego
http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/
– kartę przebiegu studiów (wygenerowana z USOSa), która wskazuje na zaliczenie przedmiotu z zakresu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera”
– sylabus zaliczonego wcześniej przedmiotu z „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera”


 

ENTREPRENEURIAL SKILLS: WORK – BUSINESS – CAEREER

The “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course in the 2020/2021 spring semester will be conducted online only.

In May, on the department’s homepage, recorded lectures and other e-learning resources will be uploaded. The students will familiarize themselves with the materials independently. At the beginning of June the final exams of the course will take place in the form of an online test.

The details concerning the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course will be published on the Faculty of Letter’s website (http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/), as well as the website of the specific institutes.

Information related to class registration

–  first year MA students, full-time and part-time studies

Verification of the classes in your USOSweb accounts will take place until the 17.05.2021. In case of you are not registered for the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course – please get in touch with Mrs. Beata Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl within the deadline (21.05.2021)

– second year MA students, full-time and part-time studies

In matters related to retaking the course, meaning getting added to groups, linking the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course in your account – please get in touch with Mrs. Beata Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl within the deadline (21.05.2021) 

Information related to transferring credit

In order to transfer credit from the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course, please send the following documents to: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl within the deadline (21.05.2021) 

– a filled-out copy of the credit recognition (transfer) application, which is available on the Faculty of Letter’s website

– student course record (generated in USOS), which indicates that the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course has been passed

– the syllabus of the previously passed “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course

 


 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize