RYNEK PRACY / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: PRACA – BIZNES – KARIERA

Szanowni Państwo,

w związku z prośbą części z Państwa, wydłużony zostaje czas na przygotowanie do zaliczenia z przedmiotu „przedsiębiorczość”. Nowy termin testu to 10-13.06. Link do testu w formsie zostanie przesłany 9.06.


Zaliczenie z przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” odbędzie się między 5.06.-7.06. 22 r. w formie testu online, który zostanie Państwu udostępniony drogą mailową. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotu ,,Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera”.

W celu uzyskania dostępu do materiałów należy użyć poniższy link:

https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patrycja_rozbicka_uwr_edu_pl/ErmJvO-Lm-ZDjPRYAg8VnB0BsXO9ZQmps5fIqNmWAUNuNA?e=0etpTs


A credit for the course „Entrepreneurship. Work, business, career” will be given between 21-23 June. A closed-question online test will be available to you by e-mail a few days before. I will send you a link a few days before. There is no set time to complete the test, but you may only take it once.

You are welcome to read the materials for the course „Entrepreneurship. Work, business, career’.

Use the link below to access the materials:

https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patrycja_rozbicka_uwr_edu_pl/EtPjlLWYwRVLgitt1vtZn7sBAjbfVf3goX7S7K7OuXLURg?e=od0Dep


Zajęcia z przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” będą realizowane w semestrze letnim 2021/2022 wyłącznie w formie e-learningowej.

W maju, na stronie wydziału, udostępnione zostaną nagrane wykłady oraz inne materiały e-learningowe. Studenci zapoznają się z materiałem samodzielnie. Na początku czerwca zostanie przeprowadzone zaliczenie z przedmiotu w formie testu online.

Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera będą udostępniane na stronie Wydziały Filologicznego (http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/) oraz na stronach poszczególnych instytutów.

Informacja dotycząca zapisów na przedmiot

– Studenci I roku studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych

Weryfikacja przedmiotów na kontach USOSweb do dnia 20.05.2022 r. W przypadku braku zapisu na przedmiot „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” – proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (20.05.2022 r.)

– Studenci II roku studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych

W sprawach związanych z ponownym zaliczaniem tj. dopisaniem do grup, podpięciem przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” – proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (20.05.2022 r.)

Informacja dotycząca przepisywania ocen W celu przepisania oceny przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” proszę przesłać poniższe dokumenty na adres: ewa.baszak@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie (20.05.2022 r.)

– wypełnione podanie o uznanie (przepisania) oceny, które jest dostępne na stronie Wydziału Filologicznego http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/ – kartę przebiegu studiów (wygenerowana z USOSa), która wskazuje na zaliczenie przedmiotu z zakresu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera”

– sylabus zaliczonego wcześniej przedmiotu z „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera”


The “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course in the 2021/2022 spring semester will be conducted online only.

In May, on the department’s homepage, recorded lectures and other e-learning resources will be uploaded. The students will familiarize themselves with the materials independently. At the beginning of June the final exams of the course will take place in the form of an online test.

The details concerning the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course will be published on the Faculty of Letter’s website (http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/), as well as the website of the specific institutes.

Information related to class registration – first year MA students, full-time and part-time studies

Verification of the classes in your USOSweb accounts will take place until the 20.05.2021. In case of you are not registered for the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course – please get in touch with Mrs. Beata Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl within the deadline (20.05.2022)

– second year MA students, full-time and part-time studies

In matters related to retaking the course, meaning getting added to groups, linking the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course in your account – please get in touch with Mrs. Beata Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl within the deadline (20.05.2022)

Information related to transferring credit

In order to transfer credit from the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course, please send the following documents to: ewa.baszak@uwr.edu.pl within the deadline (20.05.20221)

– a filled-out copy of the credit recognition (transfer) application, which is available on the Faculty of Letter’s website http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/

– student course record (generated in USOS), which indicates that the “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course has been passed

– the syllabus of the previously passed “Entrepreneurial Skills: Work, Business, Career“ course


Zaliczenie z przedmiotu „Rynek pracy” odbędzie się w formie testu online.

Poniżej znajdą Państwo link do testu zaliczeniowego z przedmiotu „Rynek pracy”.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDJdZBacAxddOkeoD40Y1U6JUMVNPNFdMVTE1Vlk1Tlo0TEZTREFCU1VLVS4u

Test będzie aktywny od 17.01.2022 od godziny 10.00 do 23.01.2022 do godziny 20.00.

Nie ma określonego czasu na wypełnianie testu, ale można do niego podejść tylko raz.

Pytania będą dotyczyły wyłącznie wykładów ogólnych (czyli od 1 do 4).

Link do materiałów: http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/

Ocena z testu będzie widoczna (na początku lutego) na Państwa indywidualnych kontach w USOSie.

Punktacja:

  • 0-5 punktów – brak zaliczenia
  • 6 punktów – dostateczny (3,0)
  • 7 punktów – dostateczny plus (3,5)
  • 8-9 punktów – dobry (4,0)
  • 10-11 punktów – dobry plus (4,5)
  • 12 punktów – bardzo dobry (5,0)

Informacja w sprawie przedmiotu „Rynek pracy”

Szanowni Państwo,

Studenci III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (reaktywowani, po urlopach, powtarzający)
W sprawach związanych z ponownym zaliczaniem tj., dopisaniem do grup, podpięciem przedmiotu „Rynek pracy” – proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2022 r.

Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (przystępujący do zaliczenia przedmiotu zgodnie z programem studiów)
Weryfikacja przedmiotów na kontach USOSweb do dnia 10.01.2022 r. W przypadku braku zapisu na przedmiot „Rynek pacy” proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2022 r.

Informacja dotycząca przepisywania ocen

W celu przepisania oceny proszę przesłać poniższe dokumenty na adres: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl
– wypełnione podanie o uznanie (przepisania) oceny, które jest dostępne na stronie Wydziału Filologicznego http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/
– kartę przebiegu studiów (wygenerowana z USOSa), która wskazuje na zaliczenie przedmiotu z zakresu rynku pracy
– sylabus zaliczonego wcześniej przedmiotu z zakresu rynku pracy.

W razie pytań dotyczących treści wykładów lub problemów z uzyskaniem dostępu do materiałów proszę o kontakt mailowy: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

Zaliczenie z przedmiotu „Rynek pracy” odbędzie się między 17.01-23.01.2022 r. w formie testu online, który zostanie Państwu udostępniony drogą mailową.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotu „Rynek pracy”

W celu uzyskania dostępu do materiałów należy użyć poniższy link:
https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patrycja_rozbicka_uwr_edu_pl/El9aa32XTOdFv1TRSUyI4W8BcLMSw-F0vDhIMchHHAwmtA?e=tft4qh

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).