RADA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Do kompetencji Rady Doktorantów Wydziału Filologicznego należy:

  • opiniowanie oraz proponowanie zmian w programach studiów doktoranckich;
  • współtworzenie i opiniowanie wszystkich aktów prawnych dotyczących doktorantów wydziału takich jak: regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów socjalnych;
  • współpraca z sejmikiem doktoranckim Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • zatwierdzanie delegata samorządu do Rady Wydziału;
  • pomoc doktorantom w kontakcie z administracją uniwersytecką (szczególnie w sprawach związanych z egzekwowaniem regulaminu studiów);
  • reprezentowanie spraw doktorantów na arenie uniwersyteckiej;
  • zajmowanie stanowiska we wszystkich innych sprawach dotyczących doktorantów wydziału.

Zapraszamy do kontaktu z Wydziałową Radą Doktorantów za pośrednictwem adresów:

bartosz.juszczak92@gmail.com / w.jieczorek@gmail.com / kamil.nolbert@gmail.com

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize