STAŻE I STYPENDIA NAUKOWE

KONKURSY NA STAŻE I STYPENDIA DLA HUMANISTÓW

Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców

Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech od 1 do 6 miesięcy dla doktorantów i młodych naukowców.

Termin składania aplikacji: 30.04.2020

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=50015434&origin=36&page=1&q=&status=3&subjectGrps


Stypendia DAAD dla naukowców

Stypendia na krótkie pobyty badawcze w Niemczech od 1 do 3 miesięcy dla naukowców/nauczycieli akademickich.

Termin składania aplikacji: 30.04.2020

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=50015456&origin=36&page=1&q=&status=5&subjectGrps

Stypendia na krótkie staże i pobyty naukowe w Niemczech od 1 do 3 miesięcy dla nauczycieli akademickich z kierunków artystycznych.

Termin składania aplikacji: 30.04.2020

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=50110016&origin=36&page=1&q=&status=5&subjectGrps


Stypendia Fundacji Bogliasco

Stypendium umożliwia pobyt we Włoszech na okres jednego semestru w celu realizacji indywidualnego projektu naukowego lub artystycznego.

Termin składania aplikacji: 15.04.2020

https://www.bfny.org/en/apply/requirements

Stypendia Fundacji Lemmermann

Stypendia w dziedzinie nauk humanistycznych dla studentów studiów magisterskich oraz doktoranckich. Tematy badań muszą być związane z Rzymem lub rzymska kulturą dowolnego okresu. Kandydaci muszą przedstawić powody, dla których chcą studiować i prowadzić badania w Rzymie.

Termin składania aplikacji: 31.03.2020

http://www.lemmermann-foundation.org/


Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Trwa nabór wniosków na stypendia Fundacji Lanckorońskich oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na 2021 r. O stypendium Fundacji Lanckorońskich mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. W ramach stypendium finansowane jest prowadzenie badań w Wiedniu, Londynie i Rzymie.

Wnioski na stypendia przyjmowane są przez Polską Akademię Umiejętności. Zgodnie z informacjami organizatorów zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989 r.

Stypendia przyznawane są na okres od 1 do 3 miesięcy. Ze względu na dużą liczbę wniosków, zazwyczaj finansowany jest miesięczny pobyt. Regulamin konkursu wyklucza składanie wniosków przez studentów.

Termin składania aplikacji: 08.05.2020

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich

Stypendia Fulbright Senior Research Award

Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych polskich instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych w USA. W czasie pobytu w USA, trwającego od 3 do 9 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Poza realizacją projektu badawczego, stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Termin składania aplikacji: 01.06.2020

https://fulbright.edu.pl/senior-award/

Stypendia Fulbright Junior Research Award

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich z polskich instytucji naukowych na realizację projektu badawczego w USA. Celem stypendium, trwającego od 6 do 9 miesięcy, jest zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej. W czasie pobytu stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Termin składania aplikacji: 22.05.2020

https://fulbright.edu.pl/junior-award/

Stypendia Fulbright Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na drugi rok. Przyjmowane są zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą.

Termin składania aplikacji: 24.04.2020

https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

Konkurs na stypendia Newton International Fellowship w Wielkiej Brytanii

Trwa nabór wniosków w ramach programu Newton International Fellowships, którego organizatorami są British Academy, Academy of Medical Sciences oraz Royal Society. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców z wszystkich dziedzin nauki, którzy chcą prowadzić badania naukowe w Wielkiej Brytanii. Stypendium przyznawane jest na okres dwóch lat. W jego skład wchodzi 24 000 funtów rocznie na pokrycie kosztów utrzymania się w Wielkiej Brytanii, 8 000 funtów rocznie na badania naukowe, do 3 000 funtów na koszty przeprowadzki.

Wnioskodawca w ramach Newton International Fellowships musi:

 • posiadać doktorat lub zostać doktorem do czasu rozpoczęcia finansowania;
 • posiadać nie więcej niż 7 lat aktywnego doświadczenia podoktorskiego w pełnym wymiarze czasu pracy w momencie składania wniosku;
 • pracować poza Wielką Brytanią;
 • nie posiadać obywatelstwa brytyjskiego;
 • władać biegle językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • mieć jasno określoną i korzystną dla obu stron propozycję badawczą uzgodnioną z naukowcem z Wielkiej Brytanii

Termin składania aplikacji: 26.03.2020

https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/newton-international-fellowships?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fundingcall%20%7C%20newton-international%20%7C%20%20%7C%20Funding&utm_content=Funding&utm_term=20200127

Stypendia In-Residence Advanced Academia Fellowships w Bułgarii

The Centre for Advanced Study Sofia (CAS Sofia) ogłosiło nabór na program stypendialny dla osób ze stopniem doktora. In-Residence Advanced Academia Fellowships skupia się na badaniach podstawowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

CAS Sofia jest niezależnym instytutem badawczym o interdyscyplinarnym i międzynarodowym profilu. Znajduje się Sofii w Bułgarii i promuje prestiżowe stypendia w naukach humanistycznych i społecznych. CAS Sofia zaprasza wybitnych naukowców do realizacji swoich projektów badawczych podczas pobytów naukowych, trwających od dwóch do pięciu miesięcy.

Młodzi, jak i doświadczeni naukowcy spoza Bułgarii mogą kandydować w programie. Wymagana jest znajomość języka angielskiego i posiadanie sukcesów naukowych oraz doświadczenia w międzynarodowych badaniach.

Stypendyści otrzymują:

 • miesięczne stypendium o wysokości 700 euro na pokrycie kosztów pobytu
 • zakwaterowanie w Sofii
 • dostęp do biblioteki instytutu oraz elektronicznych baz danych
 • grant na podróż (do 400 euro)
 • grant na koszty badawcze (do 500 euro).

Kandydaci mogą aplikować na dwa okresy:

 • 1 października 2019 – 28 lutego 2021
 • 1 marca 2020 – 31 lipca 2021

Wybrani stypendyści powinni brać udział w regularnych seminariach i innych wydarzeniach naukowych organizowanych przez CAS Sofia, zaprezentować swój projekt podczas wykładów lub seminariów, a także opisać wyniki badań w artykule naukowym.

Dokumenty aplikacyjne należy wysłać mailowo na adres dimov@cas.bg, wpisując w tytule maila: “Advanced Academia Fellowships”.

Termin składania aplikacji: 31.03.2020

https://cas.bg/en/news/advanced-academia-fellowships-for-international-scholars-1941.html

Stypendia Instytutu Francuskiego dla doktorantów

Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce.

Termin składania aplikacji: 18.05.2020

https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-doktorat-cotutellecodirection

Stypendia Fundacji Humboldta dla młodych naukowców

Stypendia dla naukowców do 4 lat po doktoracie umożliwiają pobyt w wybranej jednostce naukowej w Niemczech na okres od 6 do 24 miesięcy w celu  prowadzenia badań w dowolnej dziedzinie nauki.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html


Stypendia Fundacji Humboldta dla doświadczonych naukowców

Stypendia dla naukowców do 12 lat po doktoracie umożliwiają pobyt w wybranej jednostce naukowej w Niemczech na okres od 6 do 18 miesięcy w celu  prowadzenia badań w dowolnej dziedzinie nauki. Stypendium można podzielić na trzy pobyty w przeciągu trzech lat.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html


Program Visiting Researcher w Brazylii

Program umożliwia doświadczonym badaczom po doktoracie pobyt w instytucji badawczej w stanie São Paulo na okres od 2 tygodni do 12 miesięcy. Celem programu jest promocja współpracy naukowej pomiędzy badaczami brazylijskimi i zagranicznymi. Aplikację składa naukowiec z uczelni brazylijskiej.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

http://www.fapesp.br/en/6659


Stypendia naukowe w Turcji

Trwa nabór ciągły wniosków na stypendia dla naukowców  po doktoracie lub posiadających co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy badawczej z wszystkich dziedzin nauki w celu prowadzenia badań naukowych, zajęć dydaktycznych, seminariów i warsztatów. Program finansuje stypendia pobytowe krótkoterminowe (do 1 miesiąca), długoterminowe (do 12 miesięcy) oraz pobyty na urlopie naukowym (3-12 miesięcy). Aplikację elektroniczną składa instytucja przyjmująca.

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave


Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize