ZARZĄDZENIA I KOMUNIKATY DZIEKANA

2022

Komunikat nr 5/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z 24 maja 2022 r.  w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA)

Komunikat nr 4/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Zarządzenie  Nr 2/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr 1/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie wzoru ankiety studenckiej wykorzystywanej w ewaluacji procesu dydaktycznego na Wydziale Filologicznym

Komunikat nr 3/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Komunikat nr 2/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego z 14 stycznia 2022 r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

Komunikat nr 1/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Filologicznym w okresie od 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022

2021

Komunikat nr 12/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wyjazdów studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego w ramach programów Erasmus+ Studia i ERASMUS+ Praktyki

Komunikat nr 11/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 6 grudnia 2021 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Filologicznym w okresie 6 XII 2021r. do 9 I 2022r.

Zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 3.12.2021 r. w sprawie wzoru karty hospitacji wykorzystywanej w procesie monitorowania jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym

Załącznik do zarządzenia Nr 2/2021 – karta hospitacji

Komunikat nr 10/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. oceny kandydatów do nagrody Rektora na Wydziale Filologicznym w roku 2021

Komunikat nr 9/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie terminów egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym

Komunikat nr 8/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie liczebności grup na zajęciach prowadzonych na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2021/22

Komunikat nr 7/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Komunikat nr 6/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w sem. letnim r.ak.2020/2021

Komunikat nr 5/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej na Wydziale Filologicznym UWr w terminie od 1 czerwca do 31 października 2021 r.

Announcement no. 5/2021 of the Dean of the Faculty of Letters of the University of Wrocław of 28 April 2021 on the manner of administering diploma examinations in the remote form at the Faculty of Letters of the University of Wrocław from 1 June 2021 to 31 October 2021

Komunikat nr 4/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA)

Announcement no. 4/2021 of the Dean of the Faculty of Letters of the University of Wrocław of 28 April 2021 on the procedure of verifying diploma theses in the Uniform Antiplagiarism System (Jednolity System Antyplagiatowy)

Komunikat nr 3/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Załącznik nr 4 do Komunikatu nr 3/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr – wersja edytowalna do pobrania.

Announcement no. 3/2021 of the Dean of the Faculty of Letters of the University of Wrocław of 28 April 2021 on the principles of submitting and archiving diploma theses by means of the Archive of Diploma Theses (APD) system

Komunikat nr 2/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie liczebności grup na zajęciach prowadzonych na Wydziale Filologicznym

Zarządzenie nr 1/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego z 11 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru ankiety studenckiej wykorzystywanej w ewaluacji procesu dydaktycznego na Wydziale Filologicznym

2020

Komunikat nr 16/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 7 dnia 2020r. w sprawie zmian w terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologiczym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Komunikat nr 15/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 4 grudnia  2020r. w sprawie sposobu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w sesji zimowej 2020/2021 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Komunikat nr 14/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie opłat za postępowania nostryfikacyjne przeprowadzane na Wydziale Filologicznym – Komunikat nr 14/2020 stracił moc Zarządzeniem Nr 67/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim procedur uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie. 

Komunikat nr 13/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie terminów egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym

Komunikat nr 12/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 9 października 2020r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2020/2021

Announcement no. 11/2020 of the Dean of the Faculty of the Letters of the University of Wrocław of 15 September 2020 on the way of organising teaching activities at the Faculty of Letters in the winter semester of the academic year 2020/2021

Komunikat nr 11/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 15 września 2020 w sprawie sposobu realizowania zajęć dydaktycznych na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym roku akademickim 2020/21

Komunikat nr 10/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniający Komunikaty nr 6/2020 i nr 9/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie sposobu przeprowadzania na odległość zaliczeń, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Komunikat nr 9/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniający Komunikat nr 6/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie sposobu przeprowadzania na odległość zaliczeń, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Komunikat nr 8/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Komunikat nr 7/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego  z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Komunikat nr 6/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego  z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania na odległość zaliczeń, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Announcement no. 6/2020 of the Dean of the Faculty of Letters of the University of Wrocław of 22 May 2020 on the manner of administering tests, examinations and diploma examinations in the distance communication form at the Faculty of Letters of the University of Wrocław

Komunikat nr 5/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego  z dnia 22 maja 2020 r.w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Filologicznym

Announcement no. 5/2020 of the Dean of the Faculty of Letters of the University of Wrocław of 22 May 2020 on the organisation of the summer semester of the academic year 2019/2020 at the Faculty of Letter

Komunikat nr 4/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie liczebności grup na zajęciach prowadzonych na Wydziale Filologicznym

Komunikat nr 3/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie sposobu realizowania zajęć dydaktycznych (po 04.05.2020), przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej oraz organizowania egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim r. akad. 2019/2020

Announcement no. 3/2020 of the Dean of the Faculty of Letters of the University of Wrocław of 4 May 2020 on the manner of organising teaching activities (after 4 May 2020), holging an examination session and administering diploma examinations at the Faculty of Letters in the summer semester of the academic year 2019/2020

Komunikat nr 2/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie odbywania konsultacji przez nauczycieli akademickich Wydziału Filologicznego i inne osoby uczestniczące w procesie kształcenia na Wydziale.

Komunikat nr 1/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

2019

Komunikat nr 7/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad wyjazdów studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego w ramach programów ERASMUS+ Studia i ERASMUS+ Praktyki

Komunikat nr 6/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie terminów egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym

Komunikat nr 5/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym

Komunikat nr 4/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych

Komunikat nr 3/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Komunikat nr 2/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 13 maja 2019r. w sprawie liczebności grup na zajęciach prowadzonych na Wydziale Filologicznym

Komunikat nr 1⁄2019 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019


2018

Komunikat nr 1⁄2018 Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Komunikat nr 2⁄2018 Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Komunikat nr 3/2018 Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie terminów egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym


2017

Komunikat nr 5/2017 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie terminów egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Komunikat nr 4/2017 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 25 października 2017 w sprawie zasad wyjazdów studentów Wydziału Filologicznego w ramach programów ERASMUS+ Studia i ERASMUS+ Praktyki

Declaration no 4/2017 of the Dean of Faculty of Letters University of Wroclaw from 25th October 2017 on the regulations of students` ERASMUS+ mobilities – Studies and Traineeships – at the Faculty of Letters

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 21 września 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych kryteriów wyłaniania 30% najlepszych doktorantów na Wydziale Filologicznym w związku z procedurą przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim obowiązujące przy ubieganiu się o zwiększenie wysokości stypendium na r. ak. 2018/19

Komunikat nr 3/2017 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Sytemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Komunikat nr 2/2017 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 12 czerwca 2017 w sprawie liczebności grup na zajęciach prowadzonych na Wydziale Filologicznym
Komunikat nr 1/2017 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Sytemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

2016

Komunikat nr 7/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 2 grudnia 2016 w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w systemie PLAGIAT


Komunikat nr 6/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 2 grudnia 2016 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)


Komunikat nr 5/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 21 października 2016r w sprawie zakresu kompetencji prodziekanów Wydziału Filologicznego w kadencji 2016-2020


Komunikat nr 4/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 21 października 2016r. w sprawie zasad wyjazdów studentów Wydziału Filologicznego w ramach programu ERASMUS+ Studia i ERASMUS+ Praktyki


Komunikat nr 3/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Sytemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017


Komunikat nr 2/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wyjazdów studentów Wydziału Filologicznego w ramach programów ERASMUS+ Studia i ERASMUS+ Praktyki.


Komunikat nr 1/2016 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 15 marca 2016 w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2015/20162015

Komunikat nr 7/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 listopada 2015r. zmieniający komunikat nr 6/2015 w sprawie zasad składowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD

Komunikat nr 6/2015r. Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 5 października 2015r. zmieniający komunikat nr 1/2015 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Komunikat nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 9 września 2015r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studenta na Wydziale Filologicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Komunikat nr 4/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie liczebności grup na zajęciach prowadzonych na Wydziale Filologicznym.


Komunikat nr 3/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 27 marca 2015r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w systemie PLAGIAT


Komunikat nr 2/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego Uwr z dnia 4 marca 2015r. w sprawie terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studenta na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2014 /2015

Komunikat nr 1/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zasad składania i archiwizowania prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).