POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 19 grudnia 2017 r. o godz. 10:00, w sali nr 125 (I piętro w IFP)

Porządek obrad:
–   Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 9/2017 z dnia 21 XI 2017r.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Sprawy studenckie
– ref. prodziekani.
4. Wniosek IFP w sprawie likwidacji specjalności na kierunku filologia polska
– ref. prof. Paweł Kaczyński.
a) specjalność Język w komunikacji społecznej na niestacjonarnych studiach I stopnia
b) specjalność Logopedia na niestacjonarnych studiach I stopnia
c) specjalność Warsztat pisarski, analityczny i translatologiczny na stacjonarnych studiach I stopnia
d) specjalność Biblia w literaturze i kulturze polskiej na stacjonarnych studiach I stopnia
e) specjalność Sztuki widowiskowe na stacjonarnych studiach II stopnia
f) specjalność Teatrologia na stacjonarnych studiach II stopnia
g) specjalność Język i kultura Śląska na stacjonarnych studiach II stopnia
h) specjalność Historia i kultura Żydów na stacjonarnych studiach II stopnia
5. Wnioski (IFA, IFG, IFR i IFP) w sprawie likwidacji studiów eksternistycznych I stopnia (licencjackich) w zakresie filologii angielskiej, filologii germańskiej, filologii romańskiej, filologii francuskiej, filologii hiszpańskiej i filologii polskiej prowadzonych na Wydziale Filologicznym
– ref. prodziekan prof. Bogumiła Staniów.
6. Wnioski (Instytutów/Katedr) z propozycjami zmian do uchwały Senatu UWr nr 60/2014 z dn. 28 V 2014r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim na r.ak.2018/2019
– ref. prodziekan prof. Bogumiła Staniów.
7. Wniosek IFA w sprawie zmiany nazwy Pracowni Literatury Angielskiej XIX i XX w. na Pracownię Badań nad Pisarstwem Autobiograficznym XX i XXI w. (Centre for Life-Writing Studies) w Instytucie Filologii Angielskiej z dniem 1 I 2018r.
– ref. prof. Teresa Bruś.
8. Sprawa utworzenia Centrum Badań Komparatystycznych nad Kulturą Oralną na Wydziale Filologicznym (z siedzibą w ISKŚiO) z dniem 1 I 2018r.
– ref. dr hab. Karol Zieliński.
9. Sprawa określenia przez Radę Wydziału Filologicznego zasad i szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Filologicznym
– ref. Dziekan.
10. Sprawa ponownego zatrudnienia prof. dr. hab. Stanisława Beresia na stanowisku prof. zwyczajnego w Zakładzie Form Literackich i Dziennikarskich Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (na czas określony)
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
11. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Michałowi Rydlewskiemu (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu)
– ref. prof. Arkadiusz Lewicki.
12. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Irinie Popadeykinie
– ref. prof. Izabella Malej.
13. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Annie Kozioł
– ref. prof. Marcin Cieński.
14. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Dorocie Ucherek
– ref. prof. Małgorzata Łoboz.
15. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Elizy Kowal-Bourgonjon: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Igor Borkowski.
16. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Darii Murlikiewicz: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
– ref. prof. Wojciech Browarny.
17. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Bartosza Juszczaka, powołanie promotora, określenie dyscypliny podstawowej, wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji
– ref. prof. Michał Sarnowski.
18. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close