POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU

Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 20 września 2022 r. o godz. 10:00, z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Komunikaty Dziekana.
3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego nr 8/2022 z dnia 5 lipca 2022r.
4. Sprawy dydaktyczne i studenckie
– ref. prodziekani.
5. Sprawa oferty przedmiotów wydziałowych w roku akad. 2022/2023
– ref. prodziekan prof. Anna Małgorzewicz.
6. Sprawa wprowadzenia zmian (jednorazowych) w programach studiów na kierunku judaistyka (prowadzonym w KJ) w r.ak.2022/2023
– ref. prof. Marcin Wodziński.
a) judaistyka – studia stacjonarne I stopnia
b) judaistyka – studia stacjonarne II stopnia
7. Sprawa ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Filologicznym UWr w r.ak.2022/2023
– ref. prodziekan prof. Anna Małgorzewicz.
8. Sprawa powołania członka Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Filologicznego
– ref. prodziekan prof. Anna Małgorzewicz.
9. Sprawa zaopiniowania kandydatury dr hab. Katarzyny Konarskiej do pełnienia funkcji dyrektora IDiKS (od 1.10.2022r. do 31.08.2024r.)
– ref. Dziekan.
10. Sprawa zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora IDiKS ds. studenckich (od 1.10.2022r. do 31.08.2024r.)
– ref. Dziekan.
11. Sprawa zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora IDiKS ds. nauki i rozwoju (od 1.10.2022r. do 31.08.2024r.)
– ref. Dziekan.
12. Sprawa zaopiniowania kandydatury dr Magdaleny Krzyżostaniak do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora IFR ds. dydaktycznych (od 1.10.2022r. do 31.08.2024r.)
– ref. prof. Beata Baczyńska.
13. Sprawa wynagrodzeń ze środków pozabudżetowych dla pracowników Wydziału Filologicznego (płatnych w formie dodatków motywacyjnych) oraz zatwierdzenie kwot i określenie stawek za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym r.ak.2022/2023
– ref. Dziekan i kierownicy jednostek WF.
14. Postępowanie awansowe – sprawa zatrudnienia dr. Radosława Kożuszka na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (z dniem 1.10.2022r. na czas nieokreślony)
– ref. prof. Jerzy Biniewicz.
15. Postępowanie awansowe – sprawa zatrudnienia dr. Jakuba Wilka na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (z dniem 1.10.2022r. na czas nieokreślony)
– ref. prof. Jerzy Biniewicz.
16. Sprawa ponownego zatrudnienia dr. Maurizio Mazziniego na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej (na czas określony)
– ref. prof. Beata Baczyńska.
17. Sprawa zatrudnienia p. Ambre Lefèvre na stanowisku wykładowcy (w wymiarze ½ etatu) w Pracowni Języka Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej (na czas określony)
– ref. prof. Beata Baczyńska.
18. Sprawa zatrudnienia mgr Natalii Chaury na stanowisku wykładowcy (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej (na czas określony)
– ref. prof. Oleh Beley.
19. Sprawa zatrudnienia dr Danieli Pelčakovej na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej (w ramach umowy dwustronnej/międzynarodowej na czas określony)
– ref. prof. Oleh Beley.
20. Sprawa zatrudnienia dr Małgorzaty Lipskiej na stanowisku adiunkta (w wymiarze ½ etatu) w Katedrze Judaistyki (na czas określony)
– ref. prof. Marcin Wodziński.
21. Sprawa zatrudnienia mgr. Adama Stepnowskiego na stanowisku asystenta (w wymiarze ½ etatu) w Katedrze Judaistyki (na czas określony)
– ref. prof. Marcin Wodziński.
22. Konkurs – sprawa zatrudnienia mgr Klaudii Bracisiewicz na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (na czas określony)
– ref. prof. Jerzy Biniewicz.
23. Konkurs – sprawa zatrudnienia dr. Alberto Frassona na stanowisku adiunkta (badawczym typu post-doc) w grancie Sonata BIS-11 w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Badań Korpusowych i Eksperymentalnych nad Językami Słowiańskimi „Slavicus” na Wydziale Filologicznym (na czas określony)
– ref. prof. Bożena Rozwadowska.
24. Wolne wnioski.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).