KONKURSY NCBIR

Neofilologowie podbijają rynek pracy

 

Trzecie miejsce wśród wszystkich złożonych projektów zajął w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pakiet propozycji Wydziału Filologicznego UWr adresowany do studentów ostatnich lat studiów pierwszego i drugiego stopnia. Dzięki prawie 600 tysiącom złotych przygotujemy staże, praktyki, wizyty studyjne, które dadzą możliwość treningu tych kompetencji, które są dzisiaj najbardziej cenione przez pracodawców.

Grupą docelową projektu ‚Program doskonalenia kompetencji studentów kierunków neofilologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego skrojony na miarę rynku pracy’ jest 90 osób – studentów studiów stacjonarnych ostatniego roku studiów I i II stopnia, kształcących się na Wydziale Filologicznym UWr na kierunkach: filologia angielska, germańska, francuska, hiszpańska.

a) 65 uczestników staży

b) 152 uczestników warsztatów (beneficjenci mogą brać udział w obu formach)

 

REKRUTACJA i kryteria:

a) STAŻE: Koordynatorzy staży w 3 Instytutach nawiążą współpracę z pracodawcami (konkurs na pracodawców), którzy przyjmą stażystów. Stworzona zostanie baza ofert staży.

W określonych terminach studenci składają wnioski o staż. Kryteria: średnia ocen, osiągnięcia i zaangażowanie studenta w dodatkowe aktywności (koła naukowe itp.), analiza wniosku o staż uwzględnia głównie uzasadnienie zasadności stażu w kontekście rozwoju kompetencji. W preselekcji wyłonionych zostanie o ok. 20% kandydatów więcej niż limit miejsc. Osoby te kierowane są na rozmowy kwalifikacyjne i ostatecznego wyboru dokonuje pracodawca.

 

b) WARSZTATY i WIZYTY – w wyznaczonych terminach przyjmowane będą zgłoszenia na poszczególne zajęcia. Pracownicy Instytutów przeprowadzą rozmowy kwalifikacyjne i ocenią niezbędność udziału.

 

Staże odpłatne dla 65 studentów w Instytutach:

1) Filologii Angielskiej (IFA) – 20 osób, ostatni rok studiów II stopnia (specj. nauczycielska i tłumaczeniowa), staże w zależności od specjalizacji w firmach tłumaczeniowych, placówkach edukacyjnych, firmach międzynarodowych;

2) Filologii Germańskiej (IFG) – 30 os., ostatni rok studiów licencjackich (15 os.) i ostatni II stopnia (15 os.), staże m.in. w szkołach językowych, biurach tłumaczeń, firmach tworzących oprogramowanie do nauczania języków obcych,

3) Filologii Romańskiej (IFR) – 15 os., ostatni rok studiów II stopnia, kierunek filologia hiszpańska (10 os.) i francuska (5 os.), staże głównie w firmach świadczących usługi edukacyjne, translatorskie;

 

IFA: warsztaty dla studentów ostatniego roku studiów I st. i II st. kier. filologia angielska:

a) „Praktyczne aspekty zawodu tłumacza” i „Tłumacz a rzeczywistość cyfrowa” przygotowanie przyszłych tłumaczy do analizy tekstów, wykorzystanie specjalistycznych oprogramowań,

b) „Nauczyciel jęz. ang. a rzeczywistość cyfrowa”: wykorzystanie nowych technologii w naucz. języka i oprac. materiałów dydaktycznych,

c) „Nauczyciel jęz. ang. w oparciu o e-learning”: wykorzystanie e-learningu w

2) IFG: dla studentów ostatniego roku studiów I st. i II st. kier. filol. germańska:

d) „Multimedialny warsztat pracy nauczyciela języka niemieckiego”: wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języka i oprac. materiałów dydaktycznych, tworzenie kursów e-learningowych,

e) „Warsztaty dla tłumaczy języka niemieckiego”: obsługa programów translacyjnych, mediów wspomagających pracę tłumacza,

3) IFR: 3 warsztaty dla studentów ostatniego roku studiów II st. kierunek filologia francuska i hiszpańska,

f) „Technologie inform.-komunikacyjne w pracy tłumacza języków romańskich”: wykorzystanie oprogramowania w pracy tłumacza, realizacja tłumaczeń wspomaganych komputerowo.

g) „Technologie inform.-komunikacyjne w pracy edytora tekstów w języków romańskich”: wykorzystanie ICT w pracy edytora tekstów, w tym

h) „Technologie inform.-komunikacyjne w pracy dydaktyka języków romańskich”: wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języka i oprac. materiałów dydaktycznych, tworzenie kursów.

4) wizyty studyjne u pracodawców dla studentów ostatniego roku I i II st. z IFA, IFG i IFR (ok. 4 godz.), w tym prezentacja firmy, wizyta w różnych działach, przetestowanie zadań na stanowiskach, konsultacje studentów.

Efektem warsztatów i wizyt będzie rozwój kompetencji zawodowych (praca ze specjalistycznym oprogramowaniem), analitycznych (wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy tłumacza/nauczyciela, wykorzystanie informacji z różnych źródeł) i interpersonalnych (praca w grupie, prowadzenie dyskusji, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem).

5) warsztaty dla studentów 3 ww. kierunków (ostatni rok I i II st.) „Podstawy przedsiębiorczości”: przygotowanie do prowadzenia własnej firmy, pozyskiwanie klientów i środków finans., negocjacji, rozliczania

Efekt: rozwój kompetencji interpersonalnych (prowadzenie negocjacji, prezentacji, radzenie sobie ze stresem, asertywność, zarządzanie czasem, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów) i przedsiębiorczych (kreatywne myślenie, planowanie, znajomość zagadnień ekonomicznych zw. z prowadzeniem firmy i właściwa analiza SWOT przy podejmowaniu decyzji).

 

Ogólny koszt projektu i dofinansowania 569 970 zł

Okres realizacji: październik 2014 – wrzesień 2015 (wszystkie działania zaczynają się wraz z początkiem roku akademickiego, końcowe miesiące realizacji są przeznaczone na podsumowania, ewaluacje, badanie efektywności działań).

Wszystkie działania, warsztaty, zajęcia itd. zapisane w projekcie odnoszą się wprost do efektów kształcenia na filologii, odpowiadają na oczekiwanie rynku zewnętrznego w zakresie wzmocnienia kompetencji komunikacyjnych, zawodowych, zarządczych.

Całość przygotował zespół: dr Dorota Klimek-Jankowska IFA, dr Anna Kuźnik IFR, dr Małgorzata Czarnecka IFG, dr Wojciech Drąg IFA pod kierunkiem dr. hab. Igora Borkowskiego prof. UWr, z nieocenioną pomocą pań Emilii Wilanowskiej i Marii Andrzejewskiej z Biura Projektów Zagranicznych.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize