O NAS

Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych powstało 1 marca 2015 roku w oparciu o działania Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów

Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych powstało 1 marca 2015 roku w oparciu o działania Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami IFS oraz Pracowni Studiów Postkolonialnych IFA Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. CSPP w istocie swej stanowi międzynarodową kognitywną sieć naukowo-badawczą, dążącą w perspektywie interdyscyplinarności i komparatystyki różnych dyscyplin humanistyki do horyzontalnego połączenia rozproszonej postkolonialnej refleksji naukowej nad dyskursami posttotalitarnymi w kulturach i literaturach krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Centrum powstało jako odpowiedź na lukę we współczesnej humanistyce, świadczącą o asymetrii między zachodnim a środkowo-wschodnioeuropejskim dyskursem naukowym w obszarze studiów postkolonialnych i posttotalitarnych.

Nadrzędnym zadaniem CSPP jest pobudzenie innowacyjnego myślenia w akademickim środowisku humanistyki środkowo-wschodnioeuropejskiej oraz wzmocnienie efektu synergii tak w płaszczyźnie wymiany myśli teoretycznej, jak i najlepszych praktyk badawczych na miarę wyzwań XXI wieku, w których świetle studia kulturowe w obszarze styku ze studiami posttotalitarnymi i postkolonialnymi należą współcześnie do najbardziej progresywnie rozwijających się dyscyplin humanistycznych.

Próbie namysłu nad tak wyabstrahowanym obszarem naukowym będą sprzyjać realizacje konkretnych programów i projektów badawczych, opartych o transfer myśli naukowej pod postacią organizacji okrągłych stołów, paneli dyskusyjnych, seminariów, wykładów oraz konferencji naukowych, jak też publikacji, mających na celu promowanie wiedzy o kulturze, nauce, historii, społeczeństwie posttotalitarnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w horyzoncie postkolonialnym.

Rada Naukowa: prof. dr hab. Bogusław Bakuła, Prof. dr Vitaly Chernetsky, prof. dr hab. Hanna Gosk, prof. dr hab. Benedikts Kalnačs, prof. Marko Pavlyshyn, prof. dr hab. Oleksandr Pronkevych, dr Dorota Kołodziejczyk

Kierownik CSPP: dr hab. Agnieszka Matusiak, prof. UWr

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize