DYPLOMY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Absolwent, który rozpoczął studia od roku akademickiego 2018/2019, oraz który wznowił/reaktywował się na studia od roku akademickiego 2018/2019, otrzymuje bezpłatnie, na wniosek studenta odpis dyplomu w języku angielskim, oraz odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim.

Warunkiem uzyskania odpisów, jest złożenie przez studenta wniosku w terminie do dnia ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego).

Zasady wydawania dyplomów reguluje ZARZĄDZENIE Nr 100/2021Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania
 https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/30382/nr-100-z-2021-sporzadzanie-i-wydawanie-dyplomow-ukonczenia-studiow.pdf

Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).