KRYTERIA

Obowiązująca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

procedura wyboru uczestników

 trzymiesięcznych zagranicznych staży naukowych dla doktorantów i nauczycieli akademickich

w ramach zadania

Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI

 

1. Postępowanie ma charakter konkursowy.
2. Pod uwagę brane są następujące parametry:

a)     osiągnięcia naukowe kandydata w ciągu ostatnich 3 lat,

b)     dotychczasowa działalność na rzecz współpracy z zagranicą,

c)     informacje o wybranym ośrodku zagranicznym, a także stosowne opinie o planowanych działaniach w tym ośrodku oraz o przydatności wyjazdu dla rozwoju dydaktyki, badań naukowych lub nawiązania kontaktów naukowych i badawczych.

3. Poszczególnym parametrom przypisano punkty (odpowiednio: a. maksymalnie 30 pkt.; b. maksymalnie 20 pkt.; c. maksymalnie 50 pkt.).
4. O zakwalifikowaniu na staż decyduje lista rankingowa kandydatów.
5. Wnioski należy składać w instytucie / katedrze wnioskodawcy. W procedurze nie obowiązują oficjalne formularze wniosków. Dyrektorzy instytutów / Kierownik katedry przekażą wnioski do Dziekanatu do 20.01.2015.
6. Listę rankingową sporządzi Kolegium Dziekańskie do 31.01.2015.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize