KRYTERIA

KONKURSY NA GRANTY I STYPENDIA DLA HUMANISTÓW


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Termin składania aplikacji: 27.05.2019

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE – Adiustacje

Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Opus 17 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu naukowego. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Projekty realizowane w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.

Termin składania aplikacji: 17.06.2019

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Preludium 17 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz nieposiadający stopnia naukowego doktora. W konkursie można uzyskać środki w wysokości maksymalnie 70 000, 140 000 lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. W budżecie projektu można zaplanować zakup aparatury, której koszt nie może przekroczyć 30% wartości projektu. Zespół badawczy może składać się maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Termin składania aplikacji: 17.06.2019

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17


Konkurs na stypendia w Turcji

Trwa nabór ciągły wniosków na stypendia dla naukowców  po doktoracie lub posiadających co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy badawczej z wszystkich dziedzin nauki w celu prowadzenia badań naukowych, zajęć dydaktycznych, seminariów i warsztatów. Program finansuje stypendia pobytowe krótkoterminowe (do 1 miesiąca), długoterminowe (do 12 miesięcy) oraz pobyty na urlopie naukowym (3-12 miesięcy). Aplikację elektroniczną składa instytucja przyjmująca.

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave


Konkurs na stypendia Fundacji Lanckorońskich

Trwa nabór wniosków na stypendia Fundacji Lanckorońskich oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na 2020 r. O stypendium Fundacji Lanckorońskich mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. W ramach stypendium finansowane jest prowadzenie badań w Wiedniu, Londynie i Rzymie.

Wnioski na stypendia przyjmowane są przez Polską Akademię Umiejętności. Zgodnie z informacjami organizatorów zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989 r.

Stypendia przyznawane są na okres od 1 do 3 miesięcy. Ze względu na dużą liczbę wniosków, zazwyczaj finansowany jest miesięczny pobyt. Regulamin konkursu wyklucza składanie wniosków przez studentów.

Wnioski należy przesłać pocztą na adres:

Sekretarz Generalny PAU

ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków

oraz w formie elektronicznej (*.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl

Termin składania aplikacji: 10.05.2019

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich


Konkurs na stypendia Fulbright Junior Research Award

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich z polskich instytucji naukowych na realizację projektu badawczego w USA. Celem stypendium, trwającego od 6 do 9 miesięcy, jest zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej. W czasie pobytu stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania aplikacji: 10.06.2019

http://fulbright.edu.pl/junior-award/


Konkurs na stypendia Fulbright Senior Research Award

Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych polskich instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych w USA. W czasie pobytu w USA, trwającego od 3 do 9 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Poza realizacją projektu badawczego, stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

 Termin składania aplikacji: 10.06.2019

https://fulbright.edu.pl/senior-award/


Konkurs na stypendia Fulbright Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na drugi rok. Przyjmowane są zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą.

Termin składania aplikacji: 26.04.2019

 https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/


NAWA program wymiany osobowej – wnioski do Japonii

NAWA zachęca serdecznie studentów, doktorantów i pracowników naukowych polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej w ramach dwustronnych umów międzyrządowych i międzyresortowych o współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego. Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie specjalistycznych kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Program otwarty jest dla studentów i pracowników naukowych reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

Termin składania aplikacji (wnioski do Japonii): 30.03.2019

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/731-nabor-do-programu-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow


Konkurs na stypendium im. Albrechta Lemppa

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Albrechta Lemppa. Konkurs adresowany jest do pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. W ramach konkursu otrzymać można miesięczny pobyt stypendialny w kraju sąsiada.

Wnioskodawcy z Polski i Niemiec mogą starać się o odpowiednio następujące wyjazdy:

 • Jeden miesiąc w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza. Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1 200 euro.
 • Jeden miesiąc w Krakowie dla niemieckiego pisarza lub tłumacza w Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki. Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1 200 euro.

Jak informują organizatorzy, celem stypendium im. Albrechta Lemppa jest:

doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej.
Stypendium im. Albrechta Lemppa przeznaczone jest dla pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej.

Termin składania aplikacji: 31.03.2019

http://fwpn.org.pl/aktualnosci/stypendium-im-albrechta-lemppa-2019-X5oeZV


Program Horyzont 2020 Działania Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Konkurs na projekty badawcze w konsorcjum składającym się z co najmniej 3 partnerów, których istotnym elementem jest międzynarodowa wymiana pracowników.

Termin składania aplikacji: 02.04.2019

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=31089255;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych przy Politechnice Wrocławskiej w dniu 18.02.2019 organizuje bezpłatne szkolenie dla osób zamierzających złożyć wniosek.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Program DIALOG

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Termin składania aplikacji: 31.12.2019

https://www.gov.pl/web/nauka/dialog


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Program Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

https://www.gov.pl/web/nauka/wirtualna-bibliotekanauki


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW program PO WER Mistrzowie Dydaktyki

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie szkolenia tutorów oraz kształcenia w formie tutoringu we współpracy z wiodącymi uczelniami zagranicznymi (znajdującymi się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego).

Termin realizacji projektu: 01.12.2017 – 31.12.2022

https://www.gov.pl/web/nauka/mistrzowie-dydaktyki-w-ramach-dzialania-43-wspolpraca-ponadnarodowa


NAWA program PROM

Trwa nabór zgłoszeń do Programu PROM. Celem programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie do 750 000 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane projekty uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Za krótkie form kształcenia uznane są:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udział w konferencjach,
 • szkołach letnich/zimowych,
 • kursach,
 • warsztatach,
 • stażach i wizytach studyjnych,
 • pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej,
 • pobyt związany nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności  związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Jak informuje NAWA:

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej – osoby będące nauczycielami akademickimi, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

 Termin składania aplikacji: 09.05.2019

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/861-nabor-2019-w-programie-prom-otwarty


Konkurs na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych – nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Termin składania prac: 05.04.2019

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/v-edycja-2019


Konkurs na stypendia Newton International Fellowship w Wielkiej Brytanii

Trwa nabór wniosków w ramach programu Newton International Fellowships, którego organizatorami są British Academy, Academy of Medical Sciences oraz Royal Society. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców z wszystkich dziedzin nauki, którzy chcą prowadzić badania naukowe w Wielkiej Brytanii. Stypendium przyznawane jest na okres dwóch lat. W jego skład wchodzi 24 000 funtów rocznie na pokrycie kosztów utrzymania się w Wielkiej Brytanii, 8 000 funtów rocznie na badania naukowe, do 3 000 funtów na koszty przeprowadzki.

Wnioskodawca w ramach Newton International Fellowships musi:

 • posiadać doktorat lub zostać doktorem do czasu rozpoczęcia finansowania;
 • posiadać nie więcej niż 7 lat aktywnego doświadczenia podoktorskiego w pełnym wymiarze czasu pracy w momencie składania wniosku;
 • pracować poza Wielką Brytanią;
 • nie posiadać obywatelstwa brytyjskiego;
 • władać biegle językiem angielskim w mowie i piśmie;
 • mieć jasno określoną i korzystną dla obu stron propozycję badawczą uzgodnioną z naukowcem z Wielkiej Brytanii

Termin składania aplikacji: 27 marca 2019

https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international/


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Mozart 1 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Międzynarodowy konkurs na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart


 


 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize