Informacje bieżące

UWAGA – DOKTORANCI SZKOŁY DOKTORSKIEJ!

Przypominamy o obowiązku przygotowania i przedłożenia Indywidualnego planu badawczego (IPB)

Wzory dokumentów

Zgodnie z § 27 Uchwały nr 134/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego:

– Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje projekt IPB i przedstawia go kierownikowi właściwego kolegium w terminie do 12 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia wraz z akceptacją promotora lub promotorów (prosimy o ich złożenie do dnia 30 września 2020 r.).

–  Jeśli doktorantowi  wyznaczono promotora pomocniczego, projekt IPB przedstawiany jest po zaopiniowaniu przez tego promotora.

– Projekt IPB zawiera w szczególności: 1) temat badań wraz z uzasadnieniem ich podjęcia; 2) pytania, tezy lub hipotezy badawcze; 3) zarys aktualnego stanu badań dotyczących zagadnień będących przedmiotem rozprawy doktorskiej, w tym literaturę przedmiotu; 4) zadania badawcze, w tym określenie ewentualnych planowanych badań zagranicznych; 5) określenie stosowanych metod badawczych; 6) harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej z wyszczególnieniem etapów i miejsc prowadzonych badań, w tym terminów zakończenia badań cząstkowych i opracowania ich wyników; 7) określenie formy rozprawy doktorskiej i terminu jej złożenie; 8) znaczenie zaplanowanych badań oraz sposoby ich upowszechniania.

– Projekt IPB podlega zatwierdzeniu przez kierownika właściwego kolegium w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Przed zatwierdzeniem projektu IPB kierownik może zasięgnąć opinii ekspertów wskazanych przez przewodniczącego rady dyscypliny. Kierownik może zwrócić się do doktoranta o poprawienie w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami projektu IPB i przedstawienie go ponownie do zatwierdzenia. Wskazania do poprawy projektu IPB kierownik formułuje i doręcza doktorantowi na piśmie.

– Doktorant ma obowiązek przedłożenia poprawionego IPB wraz z akceptacją promotora lub promotorów w terminie miesiąca od dnia doręczenia wskazań.

–  Niezłożenie projektu IPB w terminie, niezatwierdzenie projektu IPB przez kierownika lub niezłożenie poprawionego IPB może skutkować skreśleniem z listy doktorantów.

Przypominamy również, że termin składania Sprawozdania doktoranta z realizacji programu kształcenia oraz prowadzonych badań upływa 15 września 2020 r.

Doktoranci, których zajęcia nie były hospitowane przed 11.03. 2020, a po 11 marca prowadzili zajęcia w trybie zdalnym z wykorzystaniem Microsoft TEAMS, ZOOM lub innego oprogramowania do oceny praktyki i zaliczenia roku, dołączają do Sprawozdania arkusze hospitacji zajęć przeprowadzonych zdalnie; w części „Informacje dodatkowe” należy zamieścić informację o formie prowadzenia zajęć i ewentualnych zmianach, które zostały wprowadzone w treściach lub formach weryfikacji uzyskania efektów uczenia się; do arkusza hospitacji należy dołączyć sylabus przedmiotu (w przypadku dokonania w nim zmian – obie wersje);

Doktoranci, których zajęcia nie były hospitowane przed 11.03. 2020, a po 11 marca prowadzili zajęcia w innej formie zdalnej (asynchronicznej, np. mailing, lektura i ocena prac przysłanych przez studentów) dołączają do Sprawozdania  arkusze hospitacji i materiały przedłożone osobie dokonującej oceny opisowej praktyki: sylabus przedmiotu i  szczegółowy konspekt jednych zajęć, do którego dołącza się kopię trzech wybranych prac studentów (odpowiadających różnym zadaniom) z ich oceną i jej uzasadnieniem.

W przypadku braku możliwości uzyskania wpisu zaliczenia przedmiotu w Sprawozdaniu  zostanie ono wpisane przez kierownika KDWF  na podstawie  protokołu przedmiotu w USOS.


Karty przebiegu studiów doktoranckich, Indywidualny Plan Badawczy oraz Sprawozdanie doktoranta z realizacji programu kształcenia oraz prowadzonych badań można składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich i Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego w dniach i godzinach pracy dziekanatu ( za wyjątkiem czwartku 25.06.), z zachowaniem obowiązujących zasad wynikających z sytuacji epidemicznej.


Zajęcia prowadzone w ramach praktyki zawodowej 28.04.

Informacja o zajęciach dla doktorantów KDWF
w okresie 16 – 30 kwietnia 2020 r.

zajęcia_ KDWF

Informacja o możliwości publikacji


CFA_2020_2021_PhD_Fellowships_at_CEFRES_for_PhD_Students 


LISTA CZASOPISM

Punktacja czasopism językoznawczych grudzień 2019

Punktacja czasopism literaturoznawczych grudzień 2019

Punktacja czasopism NOKSiM grudzień 2019


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2019/20 na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich
rozpoczynający naukę na I roku studiów

Szkolenie bhp tylko formie e-learningu
Szanowni Państwo, Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2019 r.

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów
Rejestracja i przebieg szkolenia : 1. Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/ 2. Zaloguj się używając czerwonego przycisku logowania w prawym górnym rogu strony. 3. Na następnej stronie użyj dużego niebieskiego przycisku logowania na środku ekranu. 4. Zostaniesz przekierowany do systemu uwierzytelniania (login.uni.wroc.pl), którą używasz logując się min. do systemu usosweb. 5. Po poprawnej autoryzacji zostaniesz automatycznie przekierowany i zalogowany do portalu https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/ 6. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż. 7. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-19 8. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
9. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89


W dniu 3 października 2019r. o  godz. 10.00 w Oratorium Marianum odbędzie się uroczysta inauguracja  Szkoły Doktorskiej, podczas której doktoranci  złożą ślubowanie.

Ślubowanie oznacza rozpoczęcie kształcenia i nabycie praw doktoranta.

Po inauguracji, o godz. 11.45, w budynku Wydziału Filologicznego, pl. Nankiera 15b, w sali 205 odbędzie się zebranie informacyjne dla doktorantów Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize