Informacje bieżące

UWAGA – DOKTORANCI STUDIÓW  DOKTORANCKICH!

Przypominamy, że w celu zaliczenia roku 2019/2020 należy złożyć Kartę przebiegu studiów  wraz z załącznikami, do dnia 15 września 2020 r.

W przypadku braku możliwości uzyskania wpisu do Karty oceny z zaliczonego przedmiot ocena ta zostanie wpisana przez kierownika SSDWFil na podstawie  protokołu przedmiotu w USOS.

Doktoranci, których zajęcia nie były hospitowane przed 11.03. 2020, a po 11 marca prowadzili zajęcia w trybie zdalnym z wykorzystaniem Microsoft TEAMS, ZOOM lub innego oprogramowania do oceny praktyki i zaliczenia roku, dołączają do Karty przebiegu studiów  arkusze hospitacji zajęć przeprowadzonych zdalnie; w części „Informacje dodatkowe” należy zamieścić informację o formie prowadzenia zajęć i ewentualnych zmianach, które zostały wprowadzone w treściach lub formach weryfikacji uzyskania efektów uczenia się; do arkusza hospitacji należy dołączyć sylabus przedmiotu (w przypadku dokonania w nim zmian – obie wersje);

Doktoranci, których zajęcia nie były hospitowane przed 11.03. 2020, a po 11 marca prowadzili zajęcia w innej formie zdalnej (asynchronicznej, np. mailing, lektura i ocena prac przysłanych przez studentów), dołączają do Karty przebiegu studiów  materiały przedłożone osobie dokonującej oceny opisowej praktyki: sylabus przedmiotu i  szczegółowy konspekt jednych zajęć, do którego dołącza się kopię trzech wybranych prac studentów (odpowiadających różnym zadaniom) z ich oceną i jej uzasadnieniem.


Karty przebiegu studiów doktoranckich, Indywidualny Plan Badawczy oraz Sprawozdanie doktoranta z realizacji programu kształcenia oraz prowadzonych badań można składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich i Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego w dniach i godzinach pracy dziekanatu ( za wyjątkiem czwartku 25.06.), z zachowaniem obowiązujących zasad wynikających z sytuacji epidemicznej.


LISTA CZASOPISM

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize