GRANTY

KONKURSY NA GRANTY DLA HUMANISTÓW


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Termin składania aplikacji: 18.05.2020

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE – Adiustacje

Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Opus 19 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 lub 48 miesięcy. Edycja 19 konkursu Opus otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Termin składania aplikacji: 16.06.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Preludium 19 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie Preludium może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Termin składania aplikacji: 16.06.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19


Konkurs na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych – nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła szóstą edycję konkursu. Prace z zakresu nauk humanistycznych mogą zgłaszać instytucje naukowe z całego kraju. Autor zwycięskiego dzieła otrzyma 50 000 PLN na dalsze badania.

Termin składania prac: 03.04.2020

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/vi-edycja-2020

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/regulamin


Konkurs na projekty z zakresu konferencji i wydarzeń naukowych Polsko – Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki

Polsko – Niemiecka Fundacja na Rzecz  Nauki wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Konkurs uproszczony dotyczy mniejszych projektów szczególnie z zakresu konferencji i wydarzeń naukowych. Maksymalna kwota dotacji wynosi 10.000 EUR.  Warunki złożenia wniosku:

  1. Projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
  2. Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania.
  3. Priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu). Taki aspekt powinien zostać ujęty we wniosku w opisie projektu pod pkt. 4.)
  4. Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczonego, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.

Termin składania wniosków: 25.03.2020

http://www.pnfn.pl/pl/530.php

 

Program Horyzont 2020 działania Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Konkurs na projekty badawcze oparte na międzynarodowej i międzysektorowej wymianie pracowników w ramach konsorcjum składającym się z co najmniej 3 partnerów.

Termin składania aplikacji: 28.04.2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

Program Horyzont 2020 konkurs w obszarze SwafS (Science with and for Society) Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

Termin składania wniosków:

konkurs dwuetapowy (2 tematy: 1. i 24.) – I etap: 15.04.2020, II etap:  17.11.2020 r.

konkurs jednoetapowy (12 tematów) – 15.04.2020 r.

https://www.kpk.gov.pl/?p=50753&znewsletter=8stycznia2020


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Program Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

https://www.gov.pl/web/nauka/wirtualna-bibliotekanauki


Program Erasmus + Szkolnictwo Wyższe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne (Key Action 2 Strategic Partnerships)

Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie, przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa. Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu. Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy).

Wniosek elektroniczny (Web Form) składany jest on-line poprzez stronę Komisji Europejskiej (dostęp poprzez EU Login). Wniosek trafia do Narodowej Agencji organizacji wnioskującej.

Termin składania aplikacji: 24.03.2020

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/jak-zlozyc-wniosek/

 

Powiązane artykuły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize