GRANTY

KONKURSY NA GRANTY DLA HUMANISTÓW


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, wymóg wysyłania dwóch egzemplarzy maszynopisu pracy zgłaszanej do konkursu MONOGRAFIE FNP został czasowo zniesiony.

Aby wziąć udział w konkursie, należy jedynie wgrać do bazy on line wersję elektroniczną pracy oraz wysłać skan wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl.

Zmiana w procedurze konkursowej obowiązuje od 14 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Termin składania aplikacji: 07.09.2020

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE – Adiustacje

Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Opus 19 (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 lub 48 miesięcy. Edycja 19 konkursu Opus otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Termin składania aplikacji: 16.06.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Preludium 19 (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie Preludium może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Termin składania aplikacji: 16.06.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Miniatura 4 (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Trwa nabór wniosków na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Termin składania aplikacji: 30.09.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4?language=pl


Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH). Założeniem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.

Termin składania aplikacji: 22.09.2020

https://www.gov.pl/web/nauka/ruszyl-konkurs-jpich-cultural-heritage-identities–perspectives

https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/cultural-heritage-identities-and-perspectives

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs POLS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs  na projekty badawcze realizowane w Polsce przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Kierownikiem projektu  może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkał, nie pracował i nie studiował w Polsce, a także nie kierował projektem badawczym realizowanym w Polsce. Badacze mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące.

Termin składania aplikacji: 16.06.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en

https://www.ncn.gov.pl/eeanorwaygrants/calls/pols

 

Projekty w ramach konkursu głównego Polsko – Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki

Polsko – Niemiecka Fundacja na Rzecz  Nauki wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.  Projekty muszą być realizowane we współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Maksymalna kwota dotacji wynosi 80.000 EUR.  

Termin składania wniosków: 30.10.2020

http://www.pnfn.pl/pl/547.html

 

Konkurs na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych – nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła szóstą edycję konkursu. Prace z zakresu nauk humanistycznych mogą zgłaszać instytucje naukowe z całego kraju. Autor zwycięskiego dzieła otrzyma 50 000 PLN na dalsze badania.

Termin składania prac: 30.06.2020

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/vi-edycja-2020

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/regulamin


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Program Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

https://www.gov.pl/web/nauka/wirtualna-bibliotekanauki


Powiązane artykuły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize