GRANTY

KONKURSY NA GRANTY DLA HUMANISTÓW


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Termin składania aplikacji: 18.11.2019

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE – Adiustacje

Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Konkurs na projekty badawcze w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe obowiązują następujące obszary priorytetowe:

  • Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
  • Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu jest Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

Termin składania aplikacji: 30.11.2019

Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Opus 18 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 lub 48 miesięcy. Edycja 18 konkursu Opus otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Termin składania aplikacji: 16.12.2019

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Sonata 15 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Termin składania aplikacji: 16.12.2019

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Preludium 18 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie Preludium może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Termin składania aplikacji: 16.12.2019

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Preludium Bis 1 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs Preludium Bis skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.  W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs Preludium Bis wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Termin składania aplikacji: 16.12.2019

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Mozart 1 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Międzynarodowy konkurs na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart


Program Horyzont 2020 Działania Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – Innovative Training Networks (ITN)

Konkurs adresowany jest do międzynarodowych konsorcjów zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców z całego świata, w tym doktorantów. Projekty ITN mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki zaproponowanej przez wnioskodawców, przy czym wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne. Projekt taki realizowany jest do 48 miesięcy przez konsorcjum kilku instytucji z kilku krajów i zwykle różnych sektorów i branż. Zadaniem konsorcjum jest opracowanie wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców rekrutowanych z całego świata. Początkujący naukowcy są zatrudniani na okres od 3 do 36 miesięcy. Program składa się z indywidualnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców w poszczególnych instytucjach oraz różnorodnego, ale spójnego programu szkoleniowego, tak w obszarze badawczym projektu, jak i z zakresu dodatkowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy (np. przedsiębiorczość, zarządzanie projektem).

Istnieją trzy rodzaje projektów ITN różniące się założeniami szczegółowymi oraz wymogami co do minimalnego składu konsorcjum:

– ETN European Training Networks

– EID European Industrial Doctorates

– EJD European Joint Doctorates

Termin składania aplikacji: 14.01.2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Konkurs na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council) ERC/CoG: Consolidator Grant

Konkurs na projekty badawcze z wszystkich dziedzin wiedzy, w których kierownikiem może być naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym (stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 7 do 12 lat). Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Projekt może trwać do 5 lat.

Termin składania aplikacji: 04.02.2020

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Program Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

https://www.gov.pl/web/nauka/wirtualna-bibliotekanauki


 

Powiązane artykuły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize