GRANTY

KONKURSY NA GRANTY DLA HUMANISTÓW


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, wymóg wysyłania dwóch egzemplarzy maszynopisu pracy zgłaszanej do konkursu MONOGRAFIE FNP został czasowo zniesiony.

Aby wziąć udział w konkursie, należy jedynie wgrać do bazy on line wersję elektroniczną pracy oraz wysłać skan wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl.

Zmiana w procedurze konkursowej obowiązuje od 14 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Termin składania aplikacji: 07.12.2020

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE – Adiustacje

Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Miniatura 4 (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Trwa nabór wniosków na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Termin składania aplikacji: 30.09.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4?language=pl


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs OPUS 20 + LAP (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs OPUS 20 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

  • bez udziału partnerów zagranicznych
  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych
  • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);
  • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej
  • w ramach współpracy LAP przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych;

Termin składania aplikacji: 15.12.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs BEETHOVEN CLASSIC

Międzynarodowy konkurs dwustronny BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce skierowany jest do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem niemieckim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania.

W konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Termin składania aplikacji: 15.12.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs SONATA 16 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs SONATA 16 na projekty badawcze przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Termin składania aplikacji: 15.12.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs PRELUDIUM BIS 2 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 2 może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Termin składania aplikacji: 15.12.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2

 

Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH). Założeniem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.

Termin składania aplikacji: 22.09.2020

https://www.gov.pl/web/nauka/ruszyl-konkurs-jpich-cultural-heritage-identities–perspectives

https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/cultural-heritage-identities-and-perspectives

 

Konkurs na projekty w ramach konkursu głównego Polsko – Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki

Polsko – Niemiecka Fundacja na Rzecz  Nauki wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.  Projekty muszą być realizowane we współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Maksymalna kwota dotacji wynosi 80.000 EUR.  

Termin składania wniosków: 30.10.2020

http://www.pnfn.pl/pl/547.html

 

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Stypendia dla polskich uczonych z wszystkich dziedzin nauki posiadających stopień doktora umożliwiają prowadzenie badań naukowych w akredytowanych szkołach wyższych w Stanach Zjednoczonych przez okres od 3 do 9 miesięcy.

Fundacja przyznaje również granty dla badaczy z tytułem magistra, a także stypendia dla wykładowców na pobyty dydaktyczne do 10 miesięcy.

Rocznie Fundacja przyznaje granty i stypendia około 40 uczonym.

Termin składania aplikacji: 15.11.2020

https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

 

Stypendia podoktorskie Banting Postdoctoral Fellowships w Kanadzie

Podoktorski program stypendialny Banting (Banting Postdoctoral Fellowships) zapewnia fundusze dla najlepszych kandydatów na studia podoktorskie, zarówno w kraju, jak i za granicą, którzy pozytywnie przyczynią się do rozwoju gospodarczego i społecznego.

Rocznie przyznaje się 70 stypendiów. Stypendium wynosi 70 000 dolarów kanadyjskich rocznie (podlegające opodatkowaniu) i trwa dwa lata.

Wnioski mogą składać obywatele kanadyjscy, stali rezydenci Kanady oraz cudzoziemcy. Kandydaci, którzy nie są obywatelami Kanady lub stałymi rezydentami Kanady, mogą odbyć stypendium podoktorskie Banting tylko w instytucji kanadyjskiej.

Możliwe obszary badań:

  • nauka o zdrowiu,
  • kierunki przyrodnicze i/lub techniczne,
  • nauki społeczne i/lub humanistyczne.

Termin składania wniosków: 01.10.2020  

https://banting.fellowships-bourses.gc.ca/en/home-accueil.html

 

Stypendium naukowe Dianne Woest

The Historic New Orleans Collection (THNOC) to muzeum i centrum badawcze poświęcone zachowaniu historii i kultury Nowego Orleanu i Zatoki Południowej.

THNOC oferuje Stypendium Naukowe Dianne Woest w celu wspierania badań naukowych nad historią i kulturą Luizjany i Zatoki Południowej w roku akademickim 2021/2022. Stypendium wynosi 4 000 USD. Stypendyści sami wybierają okres pobytu na stypendium, ale musi się ono odbyć pomiędzy 1 kwietnia 2021 i 31 marca 2022.

Termin składania aplikacji: 15.11.2020

https://www.hnoc.org/research/prizes-and-fellowships

 

Stypendium badawcze Fundacji im. Aleksandra von Humboldta dla młodych naukowców

Stypendia dla naukowców spoza Niemiec, którzy posiadają ponadprzeciętne kwalifikacje, są na początku swojej kariery akademickiej, a tytuł doktora uzyskali w ciągu ostatnich czterech lat. Stypendium daje możliwość przeprowadzenia długoterminowych badań naukowych (6-24 miesięcy) w Niemczech. Kandydaci sami wybierają temat do badań oraz swojego opiekuna naukowego.

Naukowcy wszystkich narodowości i dyscyplin mogą w każdej chwili nadsyłać zgłoszenia drogą on-line do Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. W ostatnich latach około 25-30% zgłoszeń zostało rozpatrzonych pozytywnie. Krótkoterminowe wizyty związane z nauką, udział w kongresach i szkoleniach nie będą finansowane.

Termin składania aplikacji: 31.12.2020

https://www.humboldt-foundation.de/web/771.html

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Program Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

https://www.gov.pl/web/nauka/wirtualna-bibliotekanauki


Powiązane artykuły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize