GRANTY

KONKURSY NA GRANTY DLA HUMANISTÓW


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, wymóg wysyłania dwóch egzemplarzy maszynopisu pracy zgłaszanej do konkursu MONOGRAFIE FNP został czasowo zniesiony.

Aby wziąć udział w konkursie, należy jedynie wgrać do bazy on line wersję elektroniczną pracy oraz wysłać skan wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl.

Zmiana w procedurze konkursowej obowiązuje od 14 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Termin składania aplikacji: 08.03.2021

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE – Adiustacje

Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Sonatina 5 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, którego celem jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Termin składania aplikacji: 15.03.2021

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – konkursy 10 i 11

Konkurs na projekty badawcze w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w 2020 r. odbędą się dwa nabory wniosków do konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dotyczaca-naboru-wnioskow-w-ramach-nprh-w-2020-r

https://www.gov.pl/web/nauka/instrukcje-wypelniania-wnioskow-nprh–konkursy-10-i-11

I termin naboru: 25 września 2020 r. –  30 października 2020 r.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

  • Zesłania, deportacje i powroty od czasów nowożytnych;
  • Spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku;
  • Polska kultura cyfrowa – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.;
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Walka o granice II Rzeczypospolitej w badaniach, historiografii i świadectwach kultury polskiej (kompendia wiedzy).

II termin naboru: 21 grudnia 2020 r. –  31 stycznia 2021 r.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

  • Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.;
  • Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, etc.;
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne, etc.
Wnioski składać należy za pośrednictwem: osf.opi.org.pl.

 

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki – konkurs uproszczony

W Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki trwa nabór wniosków w konkursie uproszczonym na przedsięwzięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami.

Maksymalna kwota dotacji w tym konkursie wynosi 10.000 euro. 

Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania.

Terminy składania wniosków: wiosna 2021

http://www.pnfn.pl/pl/530.html

 

Fundusz Wyszechradzki – konkursy na granty

W ramach Funduszu Wyszehradzkiego można przygotowywać granty Visegrad Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants.

Terminy składania aplikacji: 01.02.2021, 01.06.2021, 01.10.2021

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

 

KONKURSY NA STYPENDIA DLA HUMANISTÓW

Stellenbosch Institute for Advanced Study (RPA) – stypendium dla naukowców

STIAS tworzy i stoi na straży „kreatywnej przestrzeni dla umysłu” w celu rozwoju nauki we wszystkich dyscyplinach naukowych. Stypendium ma światowy zasięg, ale jest mocno zakorzenione w lokalnych afrykańskich tradycjach i właśnie w tym kontekście cenione są niesztampowe myślenie oraz innowacyjność. W procesie kwalifikacyjnym nie ma żadnych ograniczeń dotyczących pochodzenia kandydatów, dziedziny nauki, którą się zajmują oraz instytucji naukowych, na których pracują. Zachęca się do łączenia różnych koncepcji pochodzących z różnych kultur, różnych podejść naukowych lub innych. Dlatego preferowane są projekty, które korzystają z interdyscyplinarnego dyskursu, jednocześnie wnosząc do niego unikalną perspektywę.

Terminy składania aplikacji: 31.05.2021

https://stias.ac.za/fellowships/individual/

 

The John W. Kluge Center, the Library of Congress (USA) – stypendium im. Johna Kluge’a w dziedzinie Digital Studies

Stypendium im. Johna W. Kluge’a umożliwia pracownikom naukowym korzystanie z metod cyfrowych, z  różnorodnych zasobów cyfrowych należących do Biblioteki Kongresu, z wiedzy kuratorskiej, z tworzącej się społeczności ekspertów zajmujących się tematyką technologii cyfrowej. Szczególnie mile widziane są prace badawcze o charakterze interdyscyplinarnym i międzykulturowym. Stypendium skierowane jest do naukowców z wszystkich dyscyplin naukowych. Preferowane są osoby posiadające minimum stopnień doktora. Szczególne uwzględnienie otrzymują konspekty tych prac naukowych, w których poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wyzwań z jakimi muszą się zmierzyć społeczeństwa demokratyczne XXI wieku.  Stypendium daje wsparcie wielu pracom naukowym, które związane są z takim dziedzinami jak: stypendium technologii cyfrowej, humanistyka cyfrowa, analiza danych nieuporządkowanych, analiza danych, wizualizacja danych oraz publikacja cyfrowa, w której używane są  zbiory, narzędzia oraz metody cyfrowe. Stypendyści będą mogli włączyć się w pracę różnych wydziałów cyfrowych  Biblioteki Kongresu zarówno w trakcie realizacji pracy badawczej jak i podczas dzielenia się wynikami badań. Stypendium przyznawane na pobyt do 11 miesięcy. Długość stypendium uzależniona jest od liczby przyjętych stypendystów oraz miejsc zakwaterowania. W przypadku przyjęcia większej ilości stypendystów, czas trwania stypendium jest krótszy.

https://www.loc.gov/programs/john-w-kluge-center/chairs-fellowships/fellowships/kluge-fellowships-in-digital-studies/

 

DAAD stypendia na pobyty badawcze krótkoterminowe dla doktorantów i postdoków (Niemcy)

Termin składania aplikacji: 30.04.2021

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=36&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015434

 

Fundacja im. Aleksandra von Humboldta – stypendia dla doświadczonych naukowców i postdoków

Stypendia badawcze dla naukowców spoza Niemiec, którzy posiadają ponadprzeciętne kwalifikacje, dają możliwość przeprowadzenia długoterminowych badań naukowych (6-24 miesięcy) w Niemczech. Kandydaci sami wybierają temat do badań oraz swojego opiekuna naukowego.

Naukowcy wszystkich narodowości i dyscyplin mogą nadsyłać zgłoszenia drogą on-line do Fundacji. W ostatnich latach około 25-30% zgłoszeń zostało rozpatrzonych pozytywnie. Krótkoterminowe wizyty związane z nauką, udział w kongresach i szkoleniach nie będą finansowane.

https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship

 

Terra Foundation – letnia rezydencja dla doktorantów

Dziewięciotygodniowe letnie stypendium rezydencyjne Terra w Giverny, Francja, skierowane jest do doktorantów, którzy specjalizują się w badaniach nad kulturą wizualną i sztuką amerykańską oraz ich roli w kontekście międzynarodowej wymiany artystycznej do roku 1980. Letnie Stypendium Rezydencji Artystycznej organizowane przez Fundację Terra 2020 odbędzie się w dniach 07.06-06.08.2021 roku. Do składania wniosków zachęca się kandydatów, którzy są w tracie pisania rozprawy doktorskiej.

Termin składania aplikacji: 15.01.2021

https://www.terraamericanart.org/what-we-offer/grant-fellowship-opportunities/terra-summer-residency/

 

Fundacja Bogliasco – stypendia dla naukowców i artystów

Stypendium umożliwia pobyt we Włoszech na okres jednego semestru w celu realizacji indywidualnego projektu naukowego lub artystycznego.

Terminy składania aplikacji: 15.01.2021 i 15.04.2021

https://www.bfny.org/en/apply/requirements

 

Stypendia Advanced Academia (Bułgaria)

Centrum Studiów Zaawansowanych w Sofii (The Centre for Advanced Study Sofia, CAS Sofia) ogłasza rozpoczęcie procesu składania wniosków o stypendia akademickie 2021/2022 Advanced Academia w zakresie badań podstawowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, odbywających się w Sofii, w Bułgarii.

CAS Sofia jest niezależnym instytutem o międzynarodowym i wielodyscyplinarnym profilu. Promuje wysoki poziom stypendiów w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Oprócz wspierania badań w grupach fokusowych, CAS Sofia zaprasza wybitnych naukowców do realizacji indywidualnych projektów badawczych w czasie pobytu trwającego do pięciu miesięcy. Zaproszeni stypendyści uczestniczą w życiu intelektualnym i stają się częścią społeczności naukowej Centrum (stypendyści bułgarscy i zagraniczni), pracując nad projektami według własnego wyboru. Stypendyści otrzymują odpowiednie wsparcie materialne i intelektualne oraz mogą korzystać z szerokich międzynarodowych sieci Centrum, międzynarodowego programu seminariów i gościnnych wykładów. CAS Sofia pomaga stypendystom we wszystkich sprawach dotyczących podróży, pobytu i badań w Sofii.

CAS Sofia udziela stypendiów rezydencyjnych na okres od dwóch do pięciu miesięcy badaczom po studiach doktoranckich spoza Bułgarii. Zapraszamy do składania aplikacji zarówno młodszych, jak i starszych naukowców.

Termin składania aplikacji: 31.03.2021

https://cas.bg/en/2021-2022-call-for-applications-advanced-academia-fellowships-for-international-scholars/

 

Program Visiting Researcher w Brazylii

Program umożliwia doświadczonym badaczom po doktoracie pobyt w instytucji badawczej w stanie São Paulo na okres od 2 tygodni do 12 miesięcy. Celem programu jest promocja współpracy naukowej pomiędzy badaczami brazylijskimi i zagranicznymi. Aplikację składa naukowiec z uczelni brazylijskiej.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

http://www.fapesp.br/en/6659

 

Program stypendialny dla naukowców w Turcji

Trwa nabór ciągły wniosków na stypendia dla naukowców  po doktoracie lub posiadających co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy badawczej z wszystkich dziedzin nauki w celu prowadzenia badań naukowych, zajęć dydaktycznych, seminariów i warsztatów. Program finansuje stypendia pobytowe krótkoterminowe (do 1 miesiąca), długoterminowe (do 12 miesięcy) oraz pobyty na urlopie naukowym (3-12 miesięcy). Aplikację elektroniczną składa instytucja przyjmująca.

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Program Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

https://www.gov.pl/web/nauka/wirtualna-bibliotekanauki


Powiązane artykuły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize