GRANTY

KONKURSY NA GRANTY DLA HUMANISTÓW


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, wymóg wysyłania dwóch egzemplarzy maszynopisu pracy zgłaszanej do konkursu MONOGRAFIE FNP został czasowo zniesiony.

Aby wziąć udział w konkursie, należy jedynie wgrać do bazy on line wersję elektroniczną pracy oraz wysłać skan wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl.

Zmiana w procedurze konkursowej obowiązuje od 14 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Termin składania aplikacji: 13.09.2021

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE – Adiustacje

Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Miniatura 5 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Termin składania aplikacji: 30.09.2021

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Sonata Bis 11 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Termin składania aplikacji: 15.09.2021

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Maestro 13 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Termin składania aplikacji: 15.09.2021

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13

 

Fundusz Wyszechradzki – konkursy na granty

W ramach Funduszu Wyszehradzkiego można przygotowywać granty Visegrad Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants.

Terminy składania aplikacji: 01.10.2021

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

 

KONKURSY NA STYPENDIA DLA HUMANISTÓW

DAAD Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME)

Program oferuje zatrudnienie postdoków na niemieckiej uczelni na czas określony – łącznie 18 miesięcy. Okres finansowania obejmuje dwa etapy: 12-miesięczny pobyt w instytucji naukowej poza granicami Niemiec i 6-miesięczny pobyt na niemieckiej uczelni.

Termin składania aplikacji: 31.08.2021

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/

 

Stypendia Fundacji im. Aleksandra von Humboldta dla młodych naukowców

Do składania wniosków zaproszenie są wszyscy naukowcy spoza Niemiec, którzy posiadają ponadprzeciętne kwalifikacje, są na początku swojej kariery akademickiej, a tytuł doktora uzyskali w ciągu ostatnich czterech lat. Stypendium daje możliwość przeprowadzenia długoterminowych badań naukowych (6-24 miesięcy) w Niemczech. Kandydaci sami wybierają temat do badań oraz swojego opiekuna naukowego.

Komisja selekcyjna odpowiedzialna za ocenę wniosków spotyka się każdego roku w marcu, lipcu i listopadzie. Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, w tym wszelkie dodatkowe wymagane dokumenty, z dużym wyprzedzeniem przed żądaną datą naboru. Wnioski są zwykle rozpatrywane w ciągu czterech do ośmiu miesięcy. Niekompletne lub niedokładne wnioski wymagają więcej czasu na rozpatrzenie i często trzeba je przełożyć na późniejsze posiedzenie Komisji Selekcyjnej.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship

 

Stypendium Solitude w Akademii Schloss Solitude

Akademia Schloss Solitude poprzez stypendia rezydencyjne wspiera młodych artystów, badaczy, naukowców, jak również specjalistów z dziedziny kultury i ekonomii.

Kandydaci nie powinni mieć więcej niż 40 lat. Zgłoszenia od studentów  nie będą brane pod uwagę, natomiast doktoranci mogą składać wnioski o stypendium. Bardzo ograniczona liczba stypendiów może zostać przyznana kandydatom bez względu na wiek. Nabór otwierany jest co dwa lata. Jury przyzna stypendia maksimum 65 osobom.

Aplikować mogą także grupy artystyczne. W ich przypadku każdy z członków grupy artystycznej musi wypełnić wniosek w swoim imieniu.

Znajomość języka niemieckiego i/lub języka angielskiego i/lub języka francuskiego jest niezbędnym warunkiem aplikacji.

Stypendium Solitude jest stypendium rezydencyjnym. Stypendyści zobowiązani są spędzić przynajmniej  czasu trwania stypendium w Akademii. Każdy ze nich musi mieszkać w Stuttgarcie na czas trwania stypendium (istnieje obowiązek zarejestrowania swojego pobytu).

Decyzje dotyczące przydziału stypendium podejmują niezależni jurorzy odpowiedzialni za poszczególne obszary. Stypendia przyznawane są zwykle na okres trzech, dziewięciu bądź dwunastu miesięcy.

Termin składania aplikacji: 01.09.2021

https://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/fellowship-programs/solitude-stipendium/

 

Program Visiting Researcher w Brazylii

Program umożliwia doświadczonym badaczom po doktoracie pobyt w instytucji badawczej w stanie São Paulo na okres od 2 tygodni do 12 miesięcy. Celem programu jest promocja współpracy naukowej pomiędzy badaczami brazylijskimi i zagranicznymi. Aplikację składa naukowiec z uczelni brazylijskiej.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

http://www.fapesp.br/en/6659

 

Program stypendialny dla naukowców w Turcji

Trwa nabór ciągły wniosków na stypendia dla naukowców  po doktoracie lub posiadających co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy badawczej z wszystkich dziedzin nauki w celu prowadzenia badań naukowych, zajęć dydaktycznych, seminariów i warsztatów. Program finansuje stypendia pobytowe krótkoterminowe (do 1 miesiąca), długoterminowe (do 12 miesięcy) oraz pobyty na urlopie naukowym (3-12 miesięcy). Aplikację elektroniczną składa instytucja przyjmująca.

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Program Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

https://www.gov.pl/web/nauka/wirtualna-bibliotekanauki


Powiązane artykuły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize