GRANTY

KONKURSY NA GRANTY DLA HUMANISTÓW


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Termin składania aplikacji: 09.03.2020

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE – Adiustacje

Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Sonatina 4 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, którego celem jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Termin składania aplikacji: 16.03.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Etiuda 8 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs skierowany do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go do dnia 30 kwietnia 2019 r. Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Termin składania aplikacji: 16.03.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Mozart 1 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Międzynarodowy konkurs na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.

Termin składania aplikacji: 21.02.2020

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart


Konkurs na projekty z zakresu konferencji i wydarzeń naukowych Polsko – Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki

Polsko – Niemiecka Fundacja na Rzecz  Nauki wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Konkurs uproszczony dotyczy mniejszych projektów szczególnie z zakresu konferencji i wydarzeń naukowych. Maksymalna kwota dotacji wynosi 10.000 EUR.  Warunki złożenia wniosku:

  1. Projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
  2. Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania.
  3. Priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu). Taki aspekt powinien zostać ujęty we wniosku w opisie projektu pod pkt. 4.)
  4. Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczonego, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.

Termin składania wniosków: 25.03.2020

http://www.pnfn.pl/pl/530.php

 

 

Konkurs na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych – nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła szóstą edycję konkursu. Prace z zakresu nauk humanistycznych mogą zgłaszać instytucje naukowe z całego kraju. Autor zwycięskiego dzieła otrzyma 50 000 PLN na dalsze badania.

Termin składania prac: 03.04.2020

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/vi-edycja-2020

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/regulamin

 

 

Program Horyzont 2020 działania Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Konkurs na projekty badawcze oparte na międzynarodowej i międzysektorowej wymianie pracowników w ramach konsorcjum składającym się z co najmniej 3 partnerów.

Termin składania aplikacji: 28.04.2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

Program Horyzont 2020 konkurs w obszarze SwafS (Science with and for Society) Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

Termin składania wniosków:

konkurs dwuetapowy (2 tematy: 1. i 24.) – I etap: 15.04.2020, II etap:  17.11.2020 r.

konkurs jednoetapowy (12 tematów) – 15.04.2020 r.

https://www.kpk.gov.pl/?p=50753&znewsletter=8stycznia2020


Konsorcja naukowe oraz staże dla doktorantów i post-doców z judaistyki

Termin składania aplikacji: 20.03.2020

https://rothschildfoundation.eu/grants/academic-jewish-studies/doctoral-fellowships/

https://rothschildfoundation.eu/grants/academic-jewish-studies/post-doctoral-fellowships/

https://rothschildfoundation.eu/grants/academic-jewish-studies/research-consortia/


Program Erasmus + Szkolnictwo Wyższe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne (Key Action 2 Strategic Partnerships)

Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie, przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa. Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu. Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy).

Wniosek elektroniczny (Web Form) składany jest on-line poprzez stronę Komisji Europejskiej (dostęp poprzez EU Login). Wniosek trafia do Narodowej Agencji organizacji wnioskującej.

Termin składania aplikacji: 24.03.2020

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/jak-zlozyc-wniosek/

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Program Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

https://www.gov.pl/web/nauka/wirtualna-bibliotekanauki


Powiązane artykuły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize