GRANTY

KONKURSY NA GRANTY DLA HUMANISTÓW


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Termin składania aplikacji: 27.05.2019

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE – Adiustacje

Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Opus 17 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu naukowego. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Projekty realizowane w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.

Termin składania aplikacji: 17.06.2019

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Preludium 17 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz nieposiadający stopnia naukowego doktora. W konkursie można uzyskać środki w wysokości maksymalnie 70 000, 140 000 lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. W budżecie projektu można zaplanować zakup aparatury, której koszt nie może przekroczyć 30% wartości projektu. Zespół badawczy może składać się maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Termin składania aplikacji: 17.06.2019

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17


Narodowe Centrum Nauki (NCN) Konkurs Mozart 1 (panel Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce)

Międzynarodowy konkurs na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart


Program Horyzont 2020 Działania Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Konkurs na projekty badawcze w konsorcjum składającym się z co najmniej 3 partnerów, których istotnym elementem jest międzynarodowa wymiana pracowników.

Termin składania aplikacji: 02.04.2019

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=31089255;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false


NAWA program PROM

Trwa nabór zgłoszeń do Programu PROM. Celem programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie do 75 000 0 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane projekty uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Za krótkie form kształcenia uznane są:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • udział w konferencjach,
  • szkołach letnich/zimowych,
  • kursach,
  • warsztatach,
  • stażach i wizytach studyjnych,
  • pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej,
  • pobyt związany nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności  związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Jak informuje NAWA:

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej – osoby będące nauczycielami akademickimi, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

 Termin składania aplikacji: 09.05.2019

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/861-nabor-2019-w-programie-prom-otwarty


NAWA program Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Celem programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Termin składania aplikacji: 30.05.2019

https://nawa.gov.pl/instytucje/akademickie-partnerstwa-miedzynarodowe/ogloszenie


NAWA program Promocja Zagraniczna

Trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycji programu Promocja Zagraniczna, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
Termin składania aplikacji: 16.05.2019

https://nawa.gov.pl/instytucje/promocja-zagraniczna/ogloszenie


NAWA program Promocja Języka Polskiego

 Trwa nabór wniosków w ramach programu Promocja Języka Polskiego. W ramach programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy realizowane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.

Termin składania aplikacji: 30.04.2019

Następny termin składania aplikacji: 30.09.2019

 https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego/ogloszenie


NAWA program Polonista

Celem programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów polskich realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich. Program adresowany jest do studentów zagranicznych studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce). Zainteresowani studenci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej.

Termin składania aplikacji: 30.04.2019

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/917-polonista-program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich-ogloszony


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Program Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

https://www.gov.pl/web/nauka/wirtualna-bibliotekanauki


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW program PO WER Mistrzowie Dydaktyki

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie szkolenia tutorów oraz kształcenia w formie tutoringu we współpracy z wiodącymi uczelniami zagranicznymi (znajdującymi się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego).

Termin realizacji projektu: 01.12.2017 – 31.12.2022

https://www.gov.pl/web/nauka/mistrzowie-dydaktyki-w-ramach-dzialania-43-wspolpraca-ponadnarodowa


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Program DIALOG

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjnościoraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału orazstymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Termin składania aplikacji: 31.12.2019

https://www.gov.pl/web/nauka/dialog


Konkurs na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych – nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Termin składania prac: 05.04.2019

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/v-edycja-2019


Konkurs ACADEMIA 2019

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2019. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy polscy wydawcy, publikujący książki naukowe, podręczniki akademickie, monografie, serie wydawnicze oraz tłumaczenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12.04.2019

http://www.muratorexpo.pl/targi/academia/konkurs-academia/


Konkurs na kryminał z okazji 100-lecia AGH w Krakowie

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do osób pełnoletnich z całej Polski. Autorzy dziesięciu zwycięskich opowiadań kryminalnych otrzymają nagrody pieniężne. Jury przyzna dziesięć równorzędnych nagród – każda w wysokości 3 000 zł. Ze zwycięskich prac powstanie zbiór opowiadań, który zostanie opublikowany przez Wydawnictwa AGH.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.04.2019

https://100lat.agh.edu.pl/service/konkurs-na-kryminal-z-okazji-100-lecia-agh/

Powiązane artykuły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize