ARCHIWUM

The Tropics of Resistance:
Languages, Genres, Rhetoric

Research Center for Postcolonial and Post-totalitarian Studies at the Faculty of Philology, Wroclaw University,

May 27-28, 2015

Research Center for Postcolonial and Post-Totalitarian Studies invites you to the inaugural conference of our network.
We propose to explore the topic of resistance in communism/socialism, especially as discursive practice in cultural texts of literature, life-writing, political essays and manifestos, journalism, documentary writing, fine arts and film.
The focus on languages, genres and rhetoric in articulations and practices of anti-communist resistance (which also includes resistance against the oppressive totalitarian state) is of utmost importance in developing grounds for a comprehensive understanding of cultures of resistance in Central and Eastern European countries under communist rule. Resistance and language awareness was definitely a trademark (for want of a better word) of opposition in the communist bloc.
The phenomenon, however, still lacks a synoptic yet nuanced methodology for a critical comparative reading of its converging and diverging forms in the cultural and political geography of our region.
Interestingly, for the critical work dedicated to resistance effects of the very operations of language in countries under the communist rule, by comparison little attention to the issues of resistance can be observed in postcolonial studies. Veneration for the prophets of anti-colonial revolution like Amilcar Cabral or Franz Fanon does not translate into a systematic study of resistance as action, agency, and, concomitantly, discourse. This is for some reason that one of the major dictionary-type compilations of postcolonial terminology by classics of postcolonial studies: Ashcroft, Griffiths, Tiffin, Key Concepts in Post-Colonial Studies (Routledge, 2001) does not even have a separate entry for “resistance” (granted, it does have an entry “anti-colonialism”, which does acknowledge the role of anti-colonial struggle in freedom fighting, but also, symptomatically, limits it by and large to political action in one historical moment solely). Notably, Postcolonialism/Postcommunism – a Dictionary of Key Cultural Terms by Bottez, Alexandru, Radulescu, Stefanescu, Visan (Bucharest University Press, 2011), lists “resistance”.  Barbara Harlow’s seminal study Resistance Literature (Methuen, 1987), focusing on Third World revolutionary literary writing, lacks, also symptomatically, even a scant reference to the then teeming revolutionary and resistance literatures in Central and Eastern Europe. However, resistance and opposition is written into postcolonial criticism since its inception and throughout.
Marxist critics accusing postcolonial critics of shunning the historical importance of resistance (Benita Parry. Neil Lazarus, Timothy Brennan); Eastern and Central European critics accusing postcolonial studies of lack of interest in dependence from European empires within Europe as a defining experience of modernity for the region; postcolonial critics, for a change, expanding their space of cultural interest globally in a gesture of all-inclusive limitlessness at the loss of analytical precision and accountability – we would like to encourage conference participants to consider these mutual omissions, and many others, in our attempt to develop and consolidate a new, connective methodology for a comparative study on resistance and its fascinating acts in language, culture and politics.

Some of the areas we might consider include, but are not limited to:

 • The cultural specifics of Eastern/Central European resistance: irony, double-coding. Did it develop into a separate mode of encrypted and, often, transnational communication in the region?
 • Traditions of resistance and resistance against traditions in launching new forms of resistance
 • Performative resistance in acts of undoing the totalitarian state by laughter
 • Genres carrying the load of oppositionality in respective national literatures
 • National resistance and civic resistance – similarities, differences, locations
 • Historiographies of resistance and their contemporary evaluations, especially in postdependence studies
 • Agency sites in resistance acts – how was resistance possible in a totalitarian state?
 • The role of literature, arts and public intellectuals in anti-totalitarian revolutions
 • Resistance and gender – the gender of resistance?
 • Inter-class consolidation in resistance movements
 • Transnational connections – comparing resistance histories and practices
 • Nostalgic and/or conservative revolts in post-communist transition
 • How do national/regional histories of resistance translate into or relate to an opposition (structured and regular or only occasional)  against the capitalist world order? What rhetoric of resistance has survived or emerged?

Organizing Committee:
Prof. dr. habil. Hana Cervinkova, Educational Anthropology and Cultural Studies, Lower Silesian University, the Czech Academy of Science
Dr. Dorota Kołodziejczyk, Postcolonial Studies Center, Institute of English Studies, Wrocław University
Prof. dr. habil. Agnieszka Matusiak, Center for Studies on Post-Totalitarianisms, Chair of Ukrainian Studies, Institute of Slavic Studies, Wrocław University

Conference secretaries: Mateusz Świetlicki, MA and Aniela Radecka, MA

Paper titles and abstracts due: 25 March 2015 (please submit your 300-word abstract for a 20-minute presentation along with your title, affiliation, audio-visual requirements and a brief biographical at resistance.wroclaw2015@gmail.com


ZASADY PUBLIKACJI

2016-06-23 10:16 

ZASADY PUBLIKACJI TEKSTÓW W TOMIE
Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Wrocław 2016.

news_711_plzasady-publikacji-tekstow-w-tomie-trauma-jako-kulturowy-palimsestwroclaw-2016Opłata konferencyjna

2016-04-21 10:25 
Szanowni Państwo, Uczestnicy Konferencji ‚Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów’ (Wrocław, 2-3 czerwca 2016) ,
Opłatę konferencyjną w wysokości 250, 00 PLN – dla uczestników krajowych, oraz 50,00 Euro – dla uczestników zagranicznych, prosimy wpłacać na konto Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Filologiczny (adres: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska) na następujące numery kont w BZ WBK:

Konto złotówkowe: 68 1090 2503 0000 0001 1131 0115

Konto w euro: SWIFT: WBKPPLPP 
PL 41 1090 2398 0000 0001 1131 5074

Przy koncie walutowym musi być podany ww. SWIFT (!!!).

Każda wpłata na konto musi zostać zaopatrzona w następującą informację z numerem konferencji:

7003/0009/16 – opłata konferencyjna za: imię i nazwisko uczestnika

Deadline dla dokonania opłaty konferencyjnej: 23 maja 2016 r.

Sekretarzom konferencji proszę podać dokładne dane, na jakie powinna zostać wystawiona faktura za dokonaną opłatę konferencyjną.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny.

Trauma jako kulturowy palimpsest

2015-12-09 09:56 

Trauma jako kulturowy palimpsest:
(post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów 
 
Wrocław, 2-3 czerwca 2016

Trauma zadana społeczeństwom przez reżimy komunistyczne oraz postraumatyczne symptomy, widoczne w niemal każdym obszarze dyskursu publicznego, to problemy, których niedostateczne rozpoznanie stanowi bolesny brak w przestrzeni krytycznej kultur Europy Środkowej i Wschodniej. Nasza konferencja ma na celu zbadanie, jak wiele form przybierała totalitarna trauma oraz jak przebiegał (post)traumatyczny okres przejściowy w regionie.

Ocena totalitarnej przeszłości była przedmiotem wielu dyskusji, niejednokrotnie stronniczych lub pogłębiających podziały. Dyskusje te nierzadko zresztą same w sobie były, na dyskursywnym poziomie, objawami stanów posttraumatycznych. Przedmiotem dyskusji konferencyjnych będzie także seryjność traumy we współczesnej historii państw Europy Środkowo-Wschodniej (od gett i gułagów po globalizację, od Holocaustu po masakry dokonywane przez reżimy komunistyczne i postkomunistyczne, od obozów koncentracyjnych po obozy dla imigrantów) oraz interakcje między historycznym i doświadczanym palimpsestem zaburzeń kulturowych.
Zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do zgłaszania interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych metodologii oraz proponowania modeli porównawczych, w zakres których mogłyby wejść badania nad traumą, badania nad okresem przejściowym, badania nad postkomunizmem, postkolonializm oraz badania postzależnościowe. Podejmowane mogą być też zagadnienia trans-historyczne i trans-regionalne, związane z wielkimi traumami XX wieku, nie tylko z Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. rzezią Ormian w 1915 r., Holocaustem i hitlerowską polityką zagłady w czasie II wojny światowej, podziałem Indii w 1947 r., konfliktem bałkańskim czy ludobójstwem w Ruandzie. Zapraszamy także do omawiania ideologicznych fundamentów przełomów z lat 1989/91 z włączeniem roli, wpływu i znaczenia społeczno-kulturowych ruchów opozycyjnych oraz emigracji (np. powstanie węgierskie w 1956 r., polski Październik 1956, ruchy intelektualne pokolenia lat 1960 w ZSRR, Praska wiosna, masowe wygnania Żydów z Polski w 1968 r. pod pretekstem usuwania z partii elementów syjonistycznych, strajki polskich robotników z grudnia 1970 r. i czerwca 1976 r., Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z Helsinek w 1975 r., Solidarność, pieriestrojka i głasnost’ w ZSRR w 1985 r., Obrady Okrągłego Stołu w 1989 r., aksamitna rewolucja w Czechosłowacji, upadek Muru Berlińskiego).

Proponowane zagadnienia:
• Ukryty/zapomniany/uciszony dyskurs: tematy w przestrzeni polityczno-społeczno-kulturowej zabronione/zmanipulowane przez reżim komunistyczny, takie jak: kolonizacja Kresów Wschodnich przez Drugą Rzeczpospolitą Polską; Wielki Głód na Ukrainie; zagłada inteligencji w Związku Radzieckim w latach 1930; gułagi; 1939 r. i II wojna światowa skonfrontowane z nazizmem i stalinizmem; kolaboracja z hitlerowcami; zbrodnie stalinowskie i nazistowskie; Ukraińska Powstańcza Armia z perspektywy polskiej i ukraińskiej; masowe repatriacje powojenne, przesiedlenia i wydalenia lokalnej ludności z odmiennych grup etnicznych w imieniu jednolitego państwa, przesiedlenie mniejszości niemieckich; akcja „Wisła”; Mur Berliński i polityczny podział Niemiec; powojenna kolaboracja intelektualistów z reżimem komunistycznym; represje wobec Kościoła i organizacji wyznaniowych;
• Środki masowego przekazu a zafałszowana rzeczywistość totalitarna;
• Postpamięć: widmowe powroty przeszłości w międzypokoleniowym przekazie;
• Geopolityka pamięci i traumy;
• Pamiętanie w fazie postkomunizmu: pomiędzy odtwarzaniem kulturowej traumy a wychodzeniem z traumy;
• Psychologiczne i psychoanalityczne ujęcia postkomunistycznego zespołu stresu pourazowego – wady i zalety;
• Traumarbeit – praca traumy;
• Rola empatii, solidarności, tożsamości i projekcji w kulturach traumy postkomunistycznej;
• Komplikacje traumy kulturowej: anachronizm, anatopizm, pamięć wielokierunkowa Rothberga, trauma sprawców, model trójkątny cierpienia;
• Europa Wschodnia jako miejsce podwójnej i wielokrotnej kolonizacji;
• Warstwy historycznej i strukturalnej traumy, traumatyczna utrata (wywołana zdarzeniem) a traumatyczny brak (wywołany przez otoczenie)
• Codzienne afekty i doświadczenie w (post-)traumatycznych społeczeństwach;
• Przemoc epistemologiczna i kolonizacja dyskursu krytycznego w postkomunizmie i badaniach nad postkomunizmem;
• Interferencja kulturowa, interpolacja i ich przecięcia w posttraumatycznych społeczeństwach;
• Wydrążeni ludzie postkomunizmu;
• Cisza i wielosłowność w post-traumatycznym dyskursie;
• Kulturowe języki i dyskursy traumy;
• Opowiadanie o traumie i narratologia opisów traumy;
• Profile kulturowe ofiary i sprawcy;
• Dewiacje traumy: ‘trauma queens’, melotraumatyzm, wiktymologia i i obsesje spiskowe
Zgłoszenia: prosimy o nadsyłanie abstraktów (200-300 słów) niepublikowanych wcześniej referatów, wraz ze słowami kluczowymi i notką biograficzną, do 31 stycznia 2016. Informacje o przyjętych abstraktach zostaną ogłoszone 15 lutego 2016.
Języki konferencji: angielski i polski.
Opłata konferencyjna: 250 zł/50 euro (nie obejmuje zakwaterowania w hotelu; informacje o możliwym zakwaterowaniu oraz o numerze rachunku bankowego dla wnoszenia opłaty konferencyjnej zostaną przesłane w późniejszym terminie).
Abstrakty proszę wysyłać na adres: cspp.uwr@gmail.com
Komitet organizacyjny konferencji:
Prof. Bogdan Stefanescu (Filologia Angielska, Uniwersytet w Bukareszcie)
Prof. dr hab. Agnieszka Matusiak (Zakład Ukrainistyki IFS, Uniwersytet Wrocławski)
Dr Dorota Kołodziejczyk (Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski)
Dr Dorota Żygadło-Czopnik (Zakład Bohemistyki IFS, Uniwersytet Wrocławski)

Sekretarze konferencji: mgr Aniela Radecka (Uniwersytet Wrocławski), mgr Jędrzej Olejniczak (Uniwersytet Wrocławski).

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize