CENTRUM STUDIÓW POSTKOLONIALNO-POSTTOTALITARNYCH

Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych powstało 1 marca 2015 roku w oparciu o działania Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami IFS oraz Pracowni Studiów Postkolonialnych IFA Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. CSPP w istocie swej stanowi międzynarodową kognitywną sieć naukowo-badawczą, dążącą w perspektywie interdyscyplinarności i komparatystyki różnych dyscyplin humanistyki do horyzontalnego połączenia rozproszonej postkolonialnej refleksji naukowej nad dyskursami posttotalitarnymi w kulturach i literaturach krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Centrum powstało jako odpowiedź na lukę we współczesnej humanistyce, świadczącą o asymetrii między zachodnim a środkowo-wschodnioeuropejskim dyskursem naukowym w obszarze studiów postkolonialnych i posttotalitarnych.
Nadrzędnym zadaniem CSPP jest pobudzenie innowacyjnego myślenia w akademickim środowisku humanistyki środkowo-wschodnioeuropejskiej oraz wzmocnienie efektu synergii tak w płaszczyźnie wymiany myśli teoretycznej, jak i najlepszych praktyk badawczych na miarę wyzwań XXI wieku, w których świetle studia kulturowe w obszarze styku ze studiami posttotalitarnymi i postkolonialnymi należą współcześnie do najbardziej progresywnie rozwijających się dyscyplin humanistycznych.
Próbie namysłu nad tak wyabstrahowanym obszarem naukowym będą sprzyjać realizacje konkretnych programów i projektów badawczych, opartych o transfer myśli naukowej pod postacią organizacji okrągłych stołów, paneli dyskusyjnych, seminariów, wykładów oraz konferencji naukowych, jak też publikacji, mających na celu promowanie wiedzy o kulturze, nauce, historii, społeczeństwie posttotalitarnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w horyzoncie postkolonialnym.

 

Rada Programowa:
Prof. dr hab. Adam Jezierski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. UWr dr hab. Marcin Cieński – Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Leszek Berezowski – Prodziekan ds. Ogólnych oraz Nauki Wydziału Filologicznego UWr
Dr Dorota Kołodziejczyk – Kierownik Pracowni Studiów Postkolonialnych IFA Uniwersytetu Wrocławskiego; koordynatorka programowa CSPP

 

Rada Naukowa: prof. dr hab. Bogusław Bakuła, Prof. dr Vitaly Chernetsky,
prof. dr hab. Hanna Gosk, prof. dr hab. Benedikts Kalnačs,
prof. Marko Pavlyshyn, prof. dr hab. Oleksandr Pronkevych, prof. dr hab. Bohdan Ştefănescu, prof. dr hab. Madina Tlostanova, prof. dr  Dirk Uffelmann

 

Kierownik CSPP: dr hab. Agnieszka Matusiak, prof. UWr

Powiązane artykuły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize