BHP

Terminy udostępnienia szkoleń z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej organizowanych przez Centrum Kształcenia na Odległość na Uniwersytecie Wrocławskim

  1. Szkolenie z zakresu BHP I ochrony przeciwpożarowej obowiązuje studentów: pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich) oraz studiów doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2020/21.
  • Termin 1. – od 1 października do 30 listopada 2020 r.;
  • Termin poprawkowy (płatny) – od 15 marca do 30 marca 2021 r. – dla powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli;
  • Termin 2 – od 15 marca do 30 marca 2021 r — nabór międzysemestralny.

(Dotyczy to również studentów wyższych lat, którzy do tej pory nie przystąpili do obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej).

  • Za powtarzanie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony  przeciwpożarowej dla studentów i doktorantów jest pobierana opłata w wysokości 150,00 zł określona w Zarządzeniu Nr 139/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2020/2021.
  • Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2020/21 zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.
  • Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl
  • Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).