List Dziekana Wydziału Filologicznego do studentów w związku z zarządzeniem Rektora UWr w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Filologicznego,

w związku z Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (koronawirusa) wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego [treść zarządzenia poniżej] prosimy o zaniechanie osobistych kontaktów w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w okresie od 12.03.2020r. do 14.04.2020r.

Prosimy o sygnalizowanie bieżących spraw drogą elektroniczną (w tym prośby o wystawienie zaświadczeń, które zostaną przekazane Państwu w formie skanu lub za pośrednictwem poczty).

Informujemy, że zostanie wydane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przedłużenia ważności legitymacji studenckich do 31 maja 2020r., co oznacza, że legitymacji studenckich nie trzeba przedłużać indywidualnie w Dziekanacie Wydziału Filologicznego.

Z życzeniami zdrowia i spokoju w tym trudnym czasie,

Marcin Cieński
Dziekan Wydziału Filologicznego,

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy w Uniwersytecie Wrocławskim.
 2. Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach krajowych itp. pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu zagranicznych gości, studentów i doktorantów.
 4. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i Hotelu Asystenta, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
 5. Zasady określone w ust. 1-4 obowiązują do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie.
 6. Procedury wyborów w Uniwersytecie Wrocławskim odbywają się na zasadach dotychczasowych, z zastrzeżeniem § 6.

§ 2

 1. Odwołuje się wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników innych form kształcenia oraz szkół z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie. Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie.
 2. Dziekani i kierownicy jednostek pozawydziałowych niezwłocznie, nie później niż do dnia 18 marca 2020 r. ogłoszą listę wykładów i zajęć, które będą prowadzone zdalnie.
 3. Odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Konsultacje przeprowadzane będą w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.
 4. Zamyka się:
  a) Bibliotekę Uniwersytecką,
  b) czytelnie w Bibliotekach Wydziałowych,
  c) czytelnię w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego,
  d) muzea w Uniwersytecie Wrocławskim.
 5. Zasady określone w ust. 1-4 obowiązują do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie.
 6. Umowy cywilnoprawne na realizację zajęć dydaktycznych w miarę potrzeb mogą zostać aneksowane.

§ 3

 1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.
 2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
 3. Korespondencję w formie papierowej należy przekazywać przez Kancelarię Ogólną, a odbiór korespondencji powinien nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu informacji poprzez kontakt telefoniczny.

§ 4

 1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-Cov-2.
 2. Pracownik przebywający poza granicami kraju zobowiązany jest, niezwłocznie po powrocie, poinformować bezpośredniego przełożonego o miejscu pobytu za granicą.
 3. Informację, o której mowa w ust. 1 i 2, należy przekazać bezpośredniemu przełożonemu mailem lub telefonicznie.
 4. Bezpośredni przełożony przekazuje informację do Działu Spraw Pracowniczych.
 5. Kierownik jednostki organizacyjnej może polecić pracownikowi:
  1) wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, zwanej dalej „pracą w domu”, a okres ten jednorazowo nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych;
  2) podjęcie niezbędnych działań zmierzających do wykluczenia zarażenia wirusem SARS-Cov-2.
 6. Polecenie, o którym mowa w ust. 5 może zostać wydane, w szczególności w przypadku:
  1) wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach występowania wirusa SARS-Cov-2, w tym przypadku powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego;
  2) pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów zarażenia wirusem SARS-Cov-2;
  3) podejrzenia zarażenia pracownika wirusem SARS-Cov-2 w wyniku kontaktu pracownika z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie wirusem SARS-Cov-2 oraz w innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 7. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do:
  1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego;
  2) utrzymywania kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę w domu i nadzorowania efektów tej pracy.
 8. Obowiązki wskazane w ust. 1 i 2 dotyczą również studentów i doktorantów– informację należy przekazać na adres e-mail kierownika dziekanatu.

§ 5

 1. Zobowiązuje się pracowników, studentów i doktorantów do zapoznawania się z bieżącymi ogłoszeniami w sprawie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. W sprawach nagłych należy kontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w Uniwersytecie Wrocławskim (71 375 24 89, 71 375 29 22).

§ 6
Organizując pracę kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przewodniczący organów kolegialnych i komisji (zespołów) w Uniwersytecie zobowiązani są do podejmowania niezbędnych działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą do odwołania.

REKTOR UWr, Adam Jezierski

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Font Resize