IMMATRYKULACJA DLA DOKTORANTÓW I ROKU

IMMATRYKULACJA

Zapraszam na immatrykulację osób przyjętych na I rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego w r. ak. 2017/18, która odbędzie się w dniu 4 października (środa) o godz. 14.30 w sali Nehringa (biblioteka Instytutu Filologii Polskiej), pl. Nankiera 15b.
Po immatrykulacji przewidziane jest zebranie informacyjne nt. studiów doktoranckich oraz spotkanie z przedstawicielami Rady Doktorantów Wydziału Filologicznego.

Kierownik SSD WFil
Prof. dr hab. Elżbieta Skibińska

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW I ROKU

Osoby przyjęte na I rok SSD WFil w r. ak. 2017/18 mogą starać się o stypendium doktoranckie, o zwiększenie stypendium doktoranckiego oraz o inne stypendia. Informacje.

Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przypisała ocenę bardzo dobrą liczbie punktów z przedziału 55-100 uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego i o zwiększenie stypendium doktoranckiego można składać najpóźniej do 2 października 2017 r., do godz. 12.00, w Dziekanacie Studiów Doktoranckich.

Warunkiem wypłacenia przyznanego stypendium jest posiadanie statusu uczestnika studiów doktoranckich (po immatrykulacji i złożeniu ślubowania).

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).

Accessibility
Close